twitter

Wpływ chlorku kadmu (CdCl2) na wskaźniki biometryczne oraz parametry hematologiczne u samic szczurów żywionych paszą zawierającą mączkę rybną i plazmę krwi jak źródło białka w diecie

s. 34-39

1Paulina Leśniak, 1Agnieszka Chałabis-Mazurek, 1Barbara Furmaga, 1, 2Hussein Baee Khudhur, 1Jose Luis Valverde Piedra

1Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Katedra Przedklinicznych Nauk Weterynaryjnych, Zakład Farmakologii, Toksykologii i Ochrony Środowiska.

 2Universytet w AL Muthanna, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Katedra Weterynaryjnej Ochrony Zdrowia Publicznego. AL Muthanna, Iraq.

Streszczenie: Kadm jest metalem ciężkim powszechnie występującym w środowisku. Jego tokyczność, łatwość wchłaniania, zdolność do bioakumulacji w organizmach żywych i biomagnifikacji w łańcuchu troficznym powoduje, że pierwiastek ten stanowi coraz większe zagrożenie dla zdrowia zwierząt oraz ludzi.

Celem pracy była ocena wpływu kadmu na wskaźniki biometryczne oraz parametry hematologiczne u samic szczurów żywionych paszą zawierającą mączkę rybną i plazmę krwi jako źródło białka. Doświadczenie przeprowadzono na 12 samicach szczurów szczepu Wistar, które zostały podzielone na 2 grupy, po 6 w każdej. Samice grupy I intoksykowane były chlorkiem kadmu w wodzie do picia (3,6 mg/L) zapewniając dzienną dawkę 3,5±0,5 mg/kg m.c., zaś samice  grupy II otrzymywały wodę do picia bez kadmu. Po 10 tygodniach doświadczenia zwierzęta uśpiono w celu pobierania materiału do badań.

Zwierzęta grupy I wykazywały tendencję do zmniejszania przyrostów masy ciała wraz z postępem czasu doświadczenia. Wyniki wskazują, że ekspozycja na kadm w ilości 3,5±0,5 mg/kg m.c./dzień w wodzie do picia przez 10 tygodni nieznacznie hamuje przyrost masy ciała szczurów oraz zmniejsza spożycie wody. Parametry hematologiczne w grupie intoksykowanych szczurów CdCl2 w wodzie do picia wskazują na indukcję trombocytopenii i nieznaczniej leukocytozy, co może wskazywać na aktywację układu odpornościowego samic szczurów żywionych paszą zawierającą mączkę rybną i plazmę krwi jak źródło białka w diecie.

Słowa kluczowe: kadm, toksyczność kadmu, trombocytopenia, parametry biometryczne, parametry hematologiczne
 

Influence of cadmium on biometric and hematological parameters in female rats fed a chow containing fish meal and blood plasma as protein source in the diet 

Summary. Cadmium is a common heavy metal found in the environment. Cadmium toxicity, easiness of absorption, the ability of bioaccumulation in living organisms and biomagnification in the trophic food chain causes that this element is an increasing threat to the health of animals and humans.

The aim of the study was to assess the impact of cadmium on biometric indices and haematological parameters in female rats. The experiment was carried out on 12 female Wistar rats, which were divided into 2 groups (n=6 in each). Group I was intoxicated with cadmium chloride in drinking water in the amount of 3.5±0.5 mg/kg mc, group II was free of cadmium. After 12 weeks of experiment, the animals were euthanized.

The group of animals intoxicated with cadmium chloride showed a tendency to decrease body weight gain as time progressed. The results indicate that exposure to cadmium in an average amount of 3.5±0.5 mg/kg m.c. for 10 weeks in drinking water slightly decreased body weight gain of rats, and water consumption. Hematologic parameters in the intoxicated group indicate thrombocytopenia and a slightly increased number of white blood cells, which may indicate the activation of the immune system as one of the methods counteracting negative effects of xenobiotic on the organism. In conclusion, the intoxication of female rats with CdCl2 at the dose of 3.5 mg/kg bwt./d in drinking water for 10 weeks did not influenced significantly rat body weight, but only decreased bwt. gain proportionally to the time of exposure. On the other hand Cd intoxication slightly increased the level of white blood cells and caused thrombocytopenia.

Keywords: cadmium, cadmium toxicity, biometric parameters, thrombocytopenia, hematological indices

Piśmiennictwo

 1. Boroushaki M.T., Mollazadeh H., Rajabian A., Dolati K., Hoseini A., Paseban M., Farzadnia M. Protective effect of pomegranate seed oil against mercuric chloride-induced mephrotoxicity in rat. Ren Fail. 2014; 36(10):1581-1586.
 2. Czaja J.A., Butera P.C., McCaffrey T.A. Independent effects of estradiol on water and food intake. Behav Neurosci. 1983; 97(2):210-20.
 3. Czeczot H., Skrzycki M.: Kadm – pierwiastek całkowicie zbędny dla organizmu. Postepy Hig Med Dosw. 2010; 64: 38-49
 4. Dziennik Urzędowy Unii  Europejskiej, Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1275/2013 z dnia 6 grudnia 2013 r. zmieniające załącznik I do dyrektywy 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do maksymalnych zawartości arsenu, kadmu, ołowiu, azotanów (III), lotnego olejku gorczycznego i szkodliwych zanieczyszczeń biologicznych, L 328/89)
 5. Itokawa Y, Abe T, Tabei R, Tanaka S. Renal and skeletal lesions in experimental cadmium poisoning. Arch Environ Health.1974; 28:149±154
 6. Jana K., Jana S., Samanta P.K. Effects of chronic exposure to sodium arsenite on hypothalamo-pituitary-testicular activities in adult rats: possible an estrogenic mode of action. Reprod Biol Endocrinol. 2006; 4:9.
 7. Järup L. Hazards of heavy metal contamination. Br Med Bull. 2003; 68:167-82.
 8. Kaczyńska A., Zajączkowski M., Grzybiak M. Toksyczny wpływ kadmu na rośliny i człowieka. Ann. Acad. Med. Gedan. 2015; 45:65-70.
 9. Krzywy I., Krzywy E., Pregud-Pogorzelski J., Łuksza K., Brodkiewicz A.: Kadm - czy jest się czego obawiać? Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. 2011; 57, 3, 49–63 3.
 10. Lind Y., Engman J., Jorhem L., Glynn A.W. Accumulation of cadmium from wheat bran, sugar-beet fibre, carrots and cadmium chloride in the liver and kidneys of mice.British Journal Of Nutrition. 1998; 80(2):205-11.
 11. Mari M., Nadal M., Schuhmacher M., Barbería E., García F., Domingo J.L. Human exposure to metals: levels in autopsy tissues of individuals living near a hazardous waste incinerator. Biol Trace Elem Res. 2014; 159(1-3):15-21.
 12. Moberg Wing A. The effects of whole wheat, wheat bran and zinc in the diet on the absorption and accumulation of cadmium in rats. British Journal of Nutrition. 1993; 69, 199-209.
 13. Nasreddine L., Parent-Massin D. Food contamination by metals and pesticides in the European Union. Should we worry? Toxicol Lett. 2002; 127(1-3):29-41.
 14. Østergaard G.,Hansen H.N.,Ottesen J.L. Physiological, Hematological, and Clinical Chemistry Parameters, Including Conversion Factors, Handbook of Laboratory Animal Science Third Edition,Volume 1,Essential Principles and Practices,Edited by Jann Hau Steven J. Schapiro. 2011; 687.
 15. Ostrowska P.:  Kadm, występowanie, źródła zanieczyszczeń i metody recyklingu. Gospodarka surowcami mineralnymi. 2008; 24: 255–260.
 16. Sant’Ana M.G., Moraes R., Bernardi M.M. Toxicity of cadmium in Japanese quail: Evaluation of body weight, hepatic and renal function, and cellular immune response. Environmental Research. 2005; 99(2):273-277.
 17. Thijssen S., Maringwa J., Faes C., Lambrichts I., Van Kerkhove E. Chronic exposure of mice to environmentally relevant, low doses of cadmium leads to early renal damage, not predicted by blood or urine cadmium levels. Toxicology. 2007; 229(1-2):145-56.
 18. Yannai S. and Sachs K. M. Absorption and accumulation of cadmium, lead and mercury from foods by rats. Fd Chem. Toxic. 1993; 31, (5) 351-355.