twitter

Wpływ żyta hybrydowego w paszy niosek na wybrane cechy treści jaj

s. 40-42

Siemowit Muszyński1,*, Ewa Tomaszewska2, Sylwester Świątkiewicz3, Anna Arczewska-Włosek3, Kornel Kasperek4, Piotr Dobrowolski5, Jose L. Valverde Piedra6, Marcin B. Arciszewski7, Sylwia Szymańczyk2, Anna Zacharko-Siembida7, Sylwester Kowalik2, Marta Wesołowska-Trojanowska8, Tomasz Schwarz9

1Katedra Biofizyki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Lublin;

2Katedra Fizjologii Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Lublin;

3Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy, Balice;

4Instytut Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Lublin;

5Zakład Anatomii Porównawczej i Antropologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin;

6Katedra Przedklinicznych Nauk Weterynaryjnych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Lublin;

7Katedra Anatomii i Histologii Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Lublin;

8Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Żywienia Człowieka. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Lublin;

9Zakład Hodowli Trzody Chlewnej i Drobnego Inwentarza, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

 

Streszczenie. Celem badań było sprawdzenie wpływu 20% udziału nowoczesnego żyta hybrydowego w mieszance paszowej niosek nawybrane cechy morfometryczne i cechy treści jaj. Stwierdzono brak statystycznie istotnych różnic w masie jaj, wysokości białka oraz procentowego udział żółtka, białka i skorupy w całkowitej masie jaja. Istotny wpływ żywienia stwierdzono jedynie w barwie żółtka, co miało związek z mniejsza ilością bogatej w karetonoidy kukurydzy w mieszance paszowej zawierającej żyto.

Słowa kluczowe: żyto, nioski, jakość jaj

The effect of hybrid rye in laying hens feed on selected indices of egg quality

Summary. The aim of the study was to examine the effect of 20% dietary inclusion of modern hybrid rye in the feed of laying hens on selected morphometric traits and egg content indices. No differences in egg weight, albumen height and percentage of egg yolk, albumen and eggshell in total egg weight were noted. A significant effect of rye inclusion was found in the yolk colour, which was related to the lower amount of carotenoids-rich corn in the rye-containing feed.

Key words: rye; lying hens; egg quality

Bibliografia

 1. Batkowska J.: Czynniki kształtujące jakość jaj konsumpcyjnych. Pomor. Wieści Rol. 2017, 7–8, 39–41.
 2. Wu G., Bryant M.M., Voitle R.A., Roland D.: Effect of dietary energy on performance and egg composition of Bovans White and Dekalb White hens during phase 1. Poult. Sci. 2005, 84, 1610–1615.
 3. Calik J.: Ocena jakości jaj sześciu rodów kur nieśnych w zależności od ich wieku. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2011, 78, 85–93.
 4. Boroś D., Fraś A. Wartość Odżywcza i Właściwości Prozdrowotne Ziarna Odmian Zbóż i Nasion Rzepaku Zalecanych do Uprawy w Polsce. Monografie i Rozprawy Naukowe IHAR-PIB 49, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy, Radzików, 2015, 119 pp.
 5. Bach Knudsen K.E.: Fiber and nonstarch polisaccharide content and variation in common crops used in broiler diets. Poult. Sci. 2014, 93, 2380–2393.
 6. Smulikowska S., Rutkowski A. 2005. Zalecenia Żywieniowe i Wartość Pokarmowa Pasz. Normy Żywienia Drobiu. Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN, Jabłonna.
 7. Bederska-Łojewska D., Świątkiewicz S., Arczewska-Włosek A., Schwarz T.: Rye non-starch polysaccharides: their impact on poultry intestinal physiology, nutrients digestibility and performance indices – a review. Ann. Anim. Sci. 2017, 17, 351–369.
 8. Adeola O., Cowieson A. J.: Opportunities and challenges in using exogenous enzymes to improve nonruminant animal production. J. Anim. Sci. 2011, 89, 3189–3218.
 9. Williams K.C.: Some factors affecting albumen quality with particular reference to Haugh unit score. World’s Poult. Sci. J. 1997, 48, 5–16.
 10. Trziszka T., Nowak M., Kaźmierska M.: Preferencje konsumentów jaj na rynku wrocławskim. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2006, 48, 107–117.
 11. Trziszka T., Jajczarstwo. Wyd. AR, Wrocław, 2000, 606 pp.
 12. Lee J.Ch., Kim S.H., Sun Ch.W., Kim Ch.H., Jung S., Lee J.H., Jo Ch.: Comparison of principle components and internal quality of eggs by age of laying hens and weight standard. Korean J. Poult. Sci. 2013, 40, 49–55.
 13. Sekeroglu A., Altuntas E.: Effects of egg weight on egg quality characteristics. J. Sci. Food Agric. 2009, 89, 379–383.
 14. Lewko L., Gornowicz E.: Jakość jaj kurzych w zależności od ich kategorii wagowej. Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 2016, 12(4), 85–94.
 15. Kokoszyński D., Korytowska H., Korytowski B.: Ocena cech fizycznych i składu morfologicznego jaj kaczek Pekin ze stada rezerwowego P44. Acta Sci. Pol., Zootechnica, 2007, 6(2), 21–28.
 16. Wilkanowska A.: Wpływ żywienia kur na jakość jaj konsumpcyjnych. Portal wysokich plonów, (data dostępu 24.03.2019) http://portalwysokichplonow.pl/wplyw-zywienia-kur-na-jakosc-jaj-konsumpcyjnych
 17. Zieliński, H., Achremowicz B., Przygodzka M. Przeciwutleniacze ziarniaków zbóż. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2012, 80, 5–26.