twitter

Stwierdzanie zgodności przez laboratorium w zakresie badań jakości handlowej pasz – sposoby postępowania

Waldemar Korol, Grażyna Bielecka, Jolanta Rubaj, Sławomir Walczyński

Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy

Dział Analityki Laboratoryjnej Krajowe Laboratorium Pasz w Lublinie

Streszczenie. Stwierdzanie zgodności, zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 powinno być wykonywane przez laboratorium na życzenie klienta i dotyczyć tylko badanej próbki oraz wykonanego przez to laboratorium badania.  W pracy podano podstawowe wytyczne i przepisy do przedstawiania stwierdzeń zgodności w zakresie badań jakości handlowej pasz,  oparte na zasadzie prostej akceptacji, wykorzystaniu pasma ochronnego, testów statystycznych stosowanych przy zmiennej niepewności pomiaru. Zarówno wytyczne (np. ILAC-G8) jak i przepisy (np. rozporządzenie 152/2009) są w trakcie oceny i będą uaktualniane. Laboratoria powinny na bieżąco śledzić zmiany wytycznych i przepisów, które mogą wpływać na przedstawianie stwierdzeń zgodności.

Słowa kluczowe: pasze, jakość handlowa, stwierdzanie zgodności

 

Reporting statements of conformity by the laboratory in the scope of feed market quality testing – ways of proceeding

Summary. Statements of conformity according to the standard PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 shall be done by a laboratory on a customer request and only concern the testing sample and result performed in this laboratory.  Guidelines and law regulations for reporting statements of conformity in the scope of feed market quality testing, based on the easy acceptation rule, guard band and statistical tests in the case of  variable uncertainty, were presented in the paper.  Both guidelines (eg. ILAC-G8) and some regulations  (eg. regulation152/2009) are under opinion and will be corrected. Laboratories should monitor on line any changes of guidelines and regulations, which can influence on reporting statements of conformity.

Key words: animal feeding stuffs, market quality, statements of conformity

Literatura

[1] PN-ISO/IEC 17025:2018:2 - Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących.

[2] Wytyczne dotyczące przedstawiania zgodności ze specyfikacją. ILAC-G8:03/2009.

[3] Eurolab Technical Report No. 1/2017 - Decision rules applied to conformity assessment.

[4] Eurachem /Citac Guide. Use uncertainty information in compliance assessment. First edition 2007.

[5] ISO/IEC Guide 98-4:2012. Evaluation of measurement data – The role of measurement uncertainty in conformity assessement.

[6] Directive 2002/32/EC of the European Parliament and of the Council of 7 May 2002 on undesirable substances in animal feed.

[7] Rozporządzenie MRiRW z dnia 8 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawartości substancji niepożądanych w paszach - Dz. U. poz. 1141 z 12.08.2015.

[8] Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 152/2009 z dnia 27 stycznia 2009 r. ustanawiające metody pobierania próbek i wykonywania analiz do celów urzędowej kontroli pasz - OJ L54/1 z 26.2.2009.

[9] Commission Regulation (EC) No 1334/2003 of 25 July 2003 amending the conditions for authorisation of the number of additives in feedingstuffs belonging to the group of trace elements. OJ L 187/11, 26.07.2003.

[10] Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2015/724 z dnia 5 maja 2015 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie octanu retinylu, palmitynianu retinylu i propionianu retinylu jako dodatków paszowych dla wszystkich gatunków zwierząt - OJ L 115/25 z 6.5.2015)

[11] Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/2279 z dnia 11 grudnia 2017 r. zmieniające załączniki II, IV, VI, VII i VIII do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2009 w sprawie wprowadzania na rynek i stosowania pasz - OJ L 328/3 z 12.12.2017.

[12] Rozporządzenie Komisji (UE) nr 939/2010 w sprawie dopuszczalnych tolerancji w odniesieniu do materiałów i mieszanek paszowych - OJ L 277/4 z 21.10.2010.

[13] Matras T., Wiśniewska K. (2018). Stwierdzanie zgodności z wymaganiami /specyfikacjami w działalności laboratoriów – zasada podejmowania decyzji. LAB, 23, 4, 49-54.

[14] Eurachem/Citac. Use uncertainty information in compliance assessment. Leaflet, Version 19 (2015-04-01).

[15] EUROLAB “Cook Book” – Doc No. 8. Determination of conformance with specifications using measurement uncertainties – possible strategies, 2017 (wersja polska: www.pollab.pl EUROLAB „Przewodnik” – Dokument nr 8. Ocena zgodności ze specyfikacją z uwzględnieniem niepewności pomiaru – sposoby postępowania, 2017).

[16] Schönherr J., Danier J. (2011). Review of VDLUFA analysis tolerances continued. Kraftfutter, 3-4/2011, 34-44.

[17] VDLUFA Method Book Volume III, The chemical analysis of feedstuffs, 3. Ed. 1976, incl. 1-8 Supplemental Issue 1983/1988/1993/1997/2004/2006/2007/2012, 2190 S., ISBN 978-3-941273-04-7.

[18] Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM) (1993) ISO Geneva; also JCMG 100 http://www.bipm.org/en/publications/guides/gum

[19] Korol W., Bielecka G., Rubaj J., Walczyński S. (2018). Analiza danych z PT/ILC w świetle wymagań normy ISO/IEC 17025:2017 na przykładzie badań pasz. Materiały XXIV Sympozjum Klubu POLLAB Sympozjum, Kołobrzeg/Wisła, 21-23.05.2018/10-12.09.2018, s. 17-24.

[20] EUROLAB Technical Report 1/2007, Measurement uncertainty revisited: Alternative approaches to uncertainty evaluation.  Wydanie polskie: Biuletyn POLLAB Nr 1/48/2007.

[21] Handbook for Calculation of Measurement Uncertainty in Environmental Laboratories. Nordtest TR 537, Version 3, 2008. Wydanie polskie: Biuletyn POLLAB Nr 2/51/2008.

[22] Wytyczne Akredytacji Europejskiej EA-04/16 dotyczące wyrażania niepewności w badaniach ilościowych  www.pca.gov.pl

[23] Horwitz W., Albert R.: The Horwitz Ratio (HorRat). A useful index of method performance with respect to precision. J. AOAC International 2006, 89, 1095-1109