twitter

Badania pasz techniką NIR – ocena jakości kalibracji spektrometru

Sławomir Walczyński

Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy, Dział Analityki Laboratoryjnej, Krajowe Laboratorium Pasz, ul. Chmielna 2, 20-079 Lublin, Poland

Streszczenie W pracy przedstawiono wyniki badań biegłości PT zorganizowane przez Międzynarodową Grupę Analityczną (IAG), Austriacką Agencję Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności (AGES) i Szwajcarskie Centrum  Doskonalenia w Zakresie Badań w Dziedzinie Rolnictwa (Agroscope). Badania były przeznaczone dla laboratoriów dysponujących analizatorami NIRS. Udział w nich pozwolił na uzyskanie obiektywnego potwierdzenia jakości oprogramowania kalibracyjnego analizatora NIR w przypadku badania modelowych produktów i materiałów paszowych. Krajowe Laboratorium Pasz Instytutu Zootechniki-PIB uzyskało wszystkie wyniki zadowalające (z-scores <2).

Słowa kluczowe: pasze, NIR, kalibracje, badania biegłości

NIR feedingstuffs testing - assessment of the calibration quality of the spectrometer

Sławomir Walczyński

Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy, Dział Analityki Laboratoryjnej, Krajowe Laboratorium Pasz, ul. Chmielna 2, 20-079 Lublin, Poland

Abstract: The paper presents the results of PT proficiency tests organized by the International Analytical Group (IAG), the Austrian Agency for Health and Food Safety (AGES) and the Swiss Federal Center of Excellence for Agricultural Research (Agroscope). The tests were intended for laboratories with NIR apparatus. Participation in them allowed obtaining objective confirmation of the quality of the NIR analyzer calibration software in the case of testing model products and feed materials. The National Laboratory for Feedingstuffs of the National Research Institute of Animal Production obtained all satisfactory results (z-scores <2).

Keywords: feedingstuffs, NIR, calibrations, Proficiency Testing

Piśmiennictwo

  1. Burns D.A., Ciurczak E.W. (2008). Handbook of  near-infrared analysis. Third edition. CRC Press. USA
  2. Ellermann, 2006 Ellermann N. (2006). Early experiences with using NIR for the official control animal feed. Bologna, 30 March 2006.
  3. European standard ISO 12099:2017 (E). Animal feeding stuffs, cereals and milled cereal products – Guidelines for application of near infrared spectrometry.
  4. http://cra.wallonie.be
  5. Nilsson T. (2018). WinISI basic calibration Training. Training materials from Foss, Denmark.
  6. Reports of NIRS Ringtests 2018-2019. International Analytical Group. 
  7. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 152/2009 z dnia 27 stycznia 2009 r. ustanawiające metody pobierania próbek i dokonywania analiz do celów urzędowej kontroli pasz L 54, Volume 52, 26 February 2009,
  8. Ozaki Y., McClure W.F., Christy A.A. (2007). Near-Infrared Spectroscopy in Food Science and Technology.  Wiley-Interscience.
  9. Worsz P. (2012). Zastosowanie spektroskopii bliskiej podczerwieni i klasycznej podczerwieni w analizie jakościowej i ilościowej surowców w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym. Rozprawa doktorska. Politechnika Gdańska. Wydział Chemiczny.
  10. www.foss.dk