twitter

W NUMERZE 1/2013

Zapotrzebowanie na białko paszowe a zakaz stosowania białka GMO w żywieniu zwierząt w Polsce - Demand for animal feeds protein and prohibition on the use of GMO protein in animal nutrition in Poland - Franciszek Brzóska

Wybrane aspekty rejestracji, produkcji i obrotu dodatków paszowych - Selected Aspects of Registration, Manufacturing and Circulation of Feed Additives in Poland and EU - Krzysztof Kwiatek, Marek Walczak

Wielopokoleniowe skutki stosowania pasz GMO w żywieniu zwierząt - Multi-generation effects of using GMO feeds in animal nutrition - Beata Szymczyk, Witold Szczurek, Sylwester Świątkiewicz

Wykorzystanie wyników PT/ILC - na potrzeby urzędowej kontroli pasz - Using PT/ILC results for the needs of official feed control - Waldemar Korol, Grażyna Bielecka, Jolanta Rubaj

Dioksyny w paszach i ich wpływ  na toksyczność żywności - Dioxins in feedingstuffs and their effect on food toxicity - Piskorska-Pliszczyńska Jadwiga

Aktualne zagadnienia kontroli przetworzonego białka zwierzęcego w łańcuchu paszowym i żywieniu - Current problems of controlling processed animal protein in feed chain and animal nutrition  - Anna Weiner, Ilona Paprocka, Agata Gołębiowska, Krzysztof. Kwiatek

Pozostałości środków ochrony roślin   w paszach - Pesticide residues in animal feeds - Bogusław Gnusowski, Anna Nowacka

Aktualne skażenia mikologiczne i mikotoksykologiczne surowców i pasz - Current mycologic and mycotoxin contamination of raw materials and animal feeds - Jan Grajewski, Magdalena Twarużek, Natalia Grajewska-Wanat

Nowe biologiczne dodatki paszowe z mikroelementami wytwarzane metodą biosorpcji w badaniach zootechnicznych na kurach nioskach i tucznikach - New biological feed additives with microelements manufactured with the method of biosorption in zootechnical experiments on laying hens and swine  - Zuzanna Witkowska, Katarzyna Chojnacka

Porównywanie metod oznaczania białka w wybranych surowcach i paszach - Comparison of methods for protein determination in animal feeds  - Joanna Maćkowiak, Krzysztof Koliński

Wpływ niskich dawek substancji niepożądanych w materiałach i dodatkach paszowych na zdrowie zwierząt - The effect of low levels of undesired substances in raw materials and feed additives on animal health - Maciej Gajęcki, Magdalena Gajęcka

Katalog materiałów paszowych – kierunek zmian - Catalogue of feed materials - directions for changes  - Waldemar Korol, Grażyna Bielecka, Jolanta Rubaj

Aktualne zagadnienia z zakresu stosowania kokcydiostatyków  jako dodatków paszowych - Current problems in using coccidiostats as feed additives - Teresa Szprengier-Juszkiewicz

Probiotyki w żywieniu zwierząt na podstawie najnowszych badań – ocena skuteczności, korzyści i oczekiwania - Probiotics in animal nutrition in the light of the latest studies - assessing their efficiency, benefits and expectations - Zbigniew Osiński, Anna Szczotka-Bochniarz, Krzysztof Kwiatek

Kobalt i molibden w mieszankach paszowych - Cobalt and molybdenum content in feed mixtures - Waldemar Korol, Jolanta Rubaj, Grażyna Bielecka

Dodatki paszowe produkowane z wykorzystaniem GMO –  zasady rejestracji i stosowania - Feed additives manufactured with the use of GMO - principles of registration and use  - Zbigniew Sieradzki, Małgorzata Mazur, Krzysztof Kwiatek

Aktualne zagadnienia z zakresu kontroli występowania substancji przeciwbakteryjnych w paszach - Current problems in controlling anti-bacterial substances in animal feeds - Monika Przeniosło-Siwczyńska, Krzysztof Kwiatek

Urzędowa kontrola jakości handlowej pasz – stan i wyzwania - Official control of animal feeds’ quality - present status and challenges - Waldemar Korol, Jolanta Rubaj, Grażyna Bielecka

Ocena bezpieczeństwa i skuteczności stosowania dodatków paszowych w celu rejestracji na ukrainie   - Safety and efficacy evaluation of feed additives during registration process in Ukraine - Taras Lewicki

Stan mikrobiologiczny wybranych materiałów i dodatków paszowych - Microbiological status of selected materials and feed additives - Elżbieta Kukier, Magdalena  Goldsztejn, Tomasz Grenda, Krzysztof Kwiatek

Wyniki urzędowej kontroli pasz w zakresie oznaczania kokcydiostatyków - Results of official feed control regarding determination of coccidiostats - Małgorzata Olejnik, Teresa Szprengier-Juszkiewicz, Piotr Jedziniak

Toksykologiczne aspekty występowania substancji antyżywieniowych w paszach - Toxicological aspects of anti-nutrients occurring in animal feeds - Andrzej Posyniak

Wielkość błędów w analizie pasz metodą NIRS i metodą chemiczną - Error values in  feed analysis by NIR method and chemical method - Robert Gąsior

Aktualne metody wykrywania i oznaczania genetycznie modyfikowanych organizmów w paszach - Current methods for detection and determination of GMO in feeds  - Alicja Solecka, Aleksandra Fijałkowska, Jan Markowski

DONIESIENIA POSTEROWE