twitter

W NUMERZE 2/2013

Dioksyny w paszach i ich wpływ na toksyczność żywności - Dioxins in feed and its impact on food toxicity -Jadwiga Piskorska-Pliszczyńska, Paweł Małagocki

Toksykologiczne aspekty występowania substancji antyodżywczych w paszach  - Toxicological aspects of anti-nutrients occurring in animal feeds - Andrzej Posyniak

Zastosowanie techniki  LC – MS/MS do analizy mikotoksyn fuzaryjnych w paszy - Application of LC-MS/MS method for the analysis of Fusarium mycotoxins in feed - Henryka Wiśniewska-Dmytrow, Katarzyna Pietruszka, Bartosz Sell, Olga Burek

Dodatki paszowe produkowane z wykorzystaniem GMO – zasady rejestracji i stosowania - Feed additives manufactured with the use of GMO principles of registration  and use - Zbigniew Sieradzki, Małgorzata Mazur, Krzysztof Kwiatek

Wykrywanie przetworzonego białka zwierzęcego w paszach - aktualne możliwości analityczne - Determination of processed animal proteins in feed - current analytical  capabilities - Anna Weiner, Ilona Paprocka, Agata Gołębiowska, Krzysztof Kwiatek

Ocena wyników badania biegłości w zakresie wybranych witamin i aminokwasów w paszach - Evaluation of proficiency testing results in the scope of the chosen vitamins and amino acids in feedingstuffs - Jolanta Rubaj, Waldemar Korol

Podstawowe składniki pokarmowe i składniki mineralne pasz  w badaniach biegłości  - Evaluation of proficiency testing results in the scope of the chosen vitamins and amino acids in feedingstuffs - Bielecka Grażyna, Waldemar Korol

Triheptanian glicerolu i wapno nawozowe – metody oznaczania w ubocznych produktach pochodzenia zwierzęcego oraz wymagania stawiane tym markerom - Glyceroltriheptanoate and lime fertilizer - methods for the determination in the processed animal by-products and the requirements for the markers - Aleksandra Grelik, Ewelina Kowalczyk, Krzysztof Kwiatek

Walidacja metody oznaczania malonodialdehydu – markera stresu oksydacyjnego w paszach - Validating the method of determining malondialdehyde, a marker  of oxidative stress in animal feeds - Katarzyna Kos, Aneta Woźniak, Dorota Krasucka, Ewa Łysiak, Wojciech Cybulski

Nanocząstki metali jako potencjalne dodatki do pasz - Nanoparticles of metals as potential components of feed additives - Aleksander Kutsan, Marina Romańko, Aleksander Orobczenko

Parametry odpornościowe i fizjologiczne w warunkach toksykozy T-2 u kur niosek przy zastosowaniu roztworu podchlorynu sodu wysokiej czystości oraz dodatku paszowego Aliosept - Immunephysiological condition of poultry organism at T-2 toxicosis on conditions of application of highly pure solution of sodium hypochlorite and feed additive Aliosept - Igor J. Kociumbas, Halina  Rudik, Oksana Brezwin