twitter

W NUMERZE 3/2013

Zapotrzebowanie na białko paszowe a zakaz stosowania białka GM w żywieniu zwierząt w Polsce -  Requirement for feed protein and the ban for using GM feed protein  in animal feeding in Poland - Franciszek Brzóska

Aktualne zagadnienia z zakresu kontroli występowania substancji przeciwbakteryjnych w paszach - Current problems in controlling anti-bacterial substances in animal feeds - Monika Przeniosło-Siwczyńska, Krzysztof Kwiatek

Probiotyki w żywieniu zwierząt na podstawie najnowszych badań - oczekiwane efekty, ocena skuteczności i korzyści stosowania - Probiotics in animal nutrition – expected results, analysis of effectiveness and benefits of usage - Zbigniew Osiński,Anna Szczotka-Bochniarz , Krzysztof Kwiatek

Urzędowa kontrola pasz  w kierunku wykrywania substancji przeciwbakteryjnych - Supervision control in the scope of detection of antibacterial substances - Beata Kozak, Maja Chyłek-Purchała, Monika Przeniosło-Siwczyńska,  Krzysztof Kwiatek

Rejestracja dodatków paszowych według obowiązującego Prawa Paszowego w Unii Europejskiej - Registration of feed additives according to European Union feed law - Krzysztof Kwiatek, Marek Walczak, Zbigniew Osiński

Zanieczyszczenie mikrobiologiczne materiałów i dodatków paszowych  w latach 2003-2010 - Microbiological status of selected materials and feed additives - Elżbieta Kukier, Magdalena Goldsztejn, Tomasz Grenda, Krzysztof Kwiatek

Aktualne skażenie mikologiczne surowców i pasz - Current mycological contamination of raw materials and feed - Magdalena Twarużek, Anna Błajet-Kosicka, Jan Grajewski

Jakość wymieszania premiksów paszowych - The quality of mixing premixes feed - Sławomir Walczyński

Wykorzystanie wyników badań biegłości na potrzeby urzędowej kontroli pasz - Using proficiency testing results on the need of feed official control - Waldemar Korol, Grażyna Bielecka, Jolanta Rubaj

Zioła i enzymy w żywieniu zwierząt - Herbal and enzyme additives in animal nutrition - Ewelina Kowalczyk, Ewelina Patyra, Krzysztof Kwiatek

Urzędowa kontrola jakości handlowej pasz - stan i wyzwania - Official control of market feed quality –  state and challenges - Waldemar Korol, Jolanta Rubaj, Grażyna Bielecka