twitter

Wpływ żywienia dietą zawierającą kazeinę jako źródło białka na wskaźniki hematologiczne oraz na zawartość kadmu we krwi i w sierści u samic szczurów

1Paulina Leśniak, 1Agnieszka Chałabis-Mazurek, 1, 2Hussein Baee Khudhur, 1Barbara Furmaga, 1Jose Luis Valverde Piedra*

1Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Katedra Przedklinicznych Nauk Weterynaryjnych, Zakład Farmakologii, Toksykologii i Ochrony Środowiska.

 2Universytet w AL Muthanna, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Katedra Weterynaryjnej Ochrony Zdrowia Publicznego. AL Muthanna, Iraq.

Streszczenie. Pasze, które są wykorzystywane w żywieniu zwierząt mogą stanowić źródło metali ciężkich i pestycydów. Kadm jest metalem ciężkim stanowiącym poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt. W wyniku działań człowieka pierwiastek ten stał się głównym zanieczyszczeniem chemicznym środowiska. Jego obecność stwierdza się w powietrzu, wodzie i glebie oraz w roślinach i tkankach zwierząt.

Celem pracy była ocena wpływu żywienia dietą zawierającą kazeinę jako źródło białka na wskaźniki hematologiczne i na zawartość kadmu we krwi i w sierści u samic szczurów.

Doświadczenie przeprowadzono na 24 samicach szczurów szczepu Wistar, które zostały losowo podzielone na cztery grupy, po 6 samic w każdej. Szczurompodawano  chlorek kadmu (CdCl2, 3,6 mg/L) w wodzie do picia przez 10 tygodni. Samice grupyI (kontrola ujemnna) i grupie II (kontrola dodatnia) otrzymywały paszę kontrolną, a samice grupy III i IV – żywione były paszą doświadczalną zawierającą 11,25% kazeinę jako źródło białka (82% CP-białko surowe). Wykazano, że większość wskaźników hematologicznych pozostały w zakresie norm referencyjnych. Wyjątek stanowiła liczba białych krwinek, która wzrosła w grupie II - intoksykowanej kadmem oraz III - która otrzymywała kadm wraz z kazeiną. Wzrost liczby krwinek białych może wskazywać na aktywację układu odpornościowego badanych samic w celu przeciwdziałania toksyczności kadmu.

Słowa kluczowe. Kadm, kazeina, źródło białka, parametry hematologiczne, sierść

 

The impact of feeding a feed mixture containing casein as protein source on haematological indices and cadmium content in the blood and haIr of female

Paulina Leśniak, Agnieszka Chałabis-Mazurek, Hussein Baee Khudhur, Barbara Furmaga, Jose Luis Valverde Piedra

Summary. Feedstuffs that are used in animal nutrition can be a source of heavy metals and pesticides. Cadmium is a heavy metal that poses a serious threat to human and animal health. As a result of human activities, this element has become the main chemical pollution of the environment. Its presence is found in air, water, soil, in plants and tissues of animals.

The aim of the study was to assess the impact of feedinga mixturecontaining casein as thesource of protein on haematological indices and cadmium content in blood and hair offemale rats. The experiment was carried out on 24 female Wistar rats, which were divided into 4 groups (n=6 in each). In the present study, CdCl2was administeredin drinking water(3.6 mg / L) in a subchronic exposition for 10 weeks.It was shown that almost all hematologic indices remained within the rangeof reference values. The exception was the number of white blood cells, which increased in group II - receivingcadmium, and III - which received cadmium with casein. An increase in the number of white blood cells may indicate the activation of the immune system of the femalerats.

Keywords. Cadmium, casein, source of protein, hematological parameters, hair