twitter

Wpływ żyta hybrydowego w paszy niosek na wybrane cechy treści jaj

Siemowit Muszyński1,*, Ewa Tomaszewska2, Sylwester Świątkiewicz3, Anna Arczewska-Włosek3, Kornel Kasperek4, Piotr Dobrowolski5, Jose L. Valverde Piedra6, Marcin B. Arciszewski7, Sylwia Szymańczyk2, Anna Zacharko-Siembida7, Sylwester Kowalik2, Marta Wesołowska-Trojanowska8, Tomasz Schwarz9

1Katedra Biofizyki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Lublin;

2Katedra Fizjologii Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Lublin;

3Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy, Balice;

4Instytut Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Lublin;

5Zakład Anatomii Porównawczej i Antropologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin;

6Katedra Przedklinicznych Nauk Weterynaryjnych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Lublin;

7Katedra Anatomii i Histologii Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Lublin;

8Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Żywienia Człowieka. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Lublin;

9Zakład Hodowli Trzody Chlewnej i Drobnego Inwentarza, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

 

Streszczenie. Celem badań było sprawdzenie wpływu 20% udziału nowoczesnego żyta hybrydowego w mieszance paszowej niosek nawybrane cechy morfometryczne i cechy treści jaj. Stwierdzono brak statystycznie istotnych różnic w masie jaj, wysokości białka oraz procentowego udział żółtka, białka i skorupy w całkowitej masie jaja. Istotny wpływ żywienia stwierdzono jedynie w barwie żółtka, co miało związek z mniejsza ilością bogatej w karetonoidy kukurydzy w mieszance paszowej zawierającej żyto.

Słowa kluczowe: żyto, nioski, jakość jaj

 

The effect of hybrid rye in laying hens feed on selected indices of egg quality

Summary. The aim of the study was to examine the effect of 20% dietary inclusion of modern hybrid rye in the feed of laying hens on selected morphometric traits and egg content indices. No differences in egg weight, albumen height and percentage of egg yolk, albumen and eggshell in total egg weight were noted. A significant effect of rye inclusion was found in the yolk colour, which was related to the lower amount of carotenoids-rich corn in the rye-containing feed.

Key words: rye; lying hens; egg quality