twitter

W NUMERZE 1/2016

Pasze Przemysłowe  ROK XXV     ISSN  1230-4743

Miedź w mieszankach paszowych – zalecenia żywieniowe, wymagania prawne, wyniki badań. Copper in animal feeding stuffs – allowances, legal demands, test results - Grażyna Bielecka, Jolanta Rubaj, Waldemar Korol. s. 2-6

Szacowanie energii metabolicznej pasz dla świń. An estimation of feed metabolizable energy for pigs - Waldemar Korol, Grażyna Bielecka. s. 7-12

Artykuł w całości

Ocena stopnia zaspokojenia potrzeb żywieniowych koni na podstawowe składniki pokarmowe przy stosowaniu tradycyjnych pasz pobieranych przez zwierzęta w systemie ad libitum (do woli). Assessment of the meeting of nutritional needs of horses on basic  nutrients while using traditional feeds consumed by animals - Michał Pluta, Zbigniew Osiński. s. 13-18

Wpływ dodatku drożdży piwnych do pasz dla koni na ogólny stan zdrowia tych zwierząt oraz uzyskiwanie korzystniejszych parametrów hematologicznych i biochemicznych krwi na przykładzie badań kuców Felińskich. The effect of addition of brewes's yeast to horses feed on the overall health of the animals and obtaining favourable haemotological and biochemical blood parameters on the example of Felin ponies. Michał Pluta, Jan Marczuk, Krzysztof Lutnicki, Ryszard Kolstrung, Zbigniew Osiński. 19-24

Wpływ dodatku witaminy C do pasz na parametry fizjologiczne oraz koncentrację uwagi u koni rekreacyjnych na przykładzie testów sprawnościowych. The effect of supplementation of feed with vitamin C on the physiological parameters and attention span of recreational horses on the example of performance tests - Michał Pluta,  Zbigniew Osiński, Jerzy Lechowski. s. 25-28

Wpływ dodatku magnezu na fizjologiczne parametry i koncentrację uwagi u koni rekreacyjnych podczas testu sprawnościowego. The effect of magnesium supplement on physiological parameters and attention span of recreational horses during performance tests -  Michał Pluta,   Zbigniew Osiński, Jerzy Lechowski. s. 29-32

Sprawdzenie metody przewidywania zawartości składników pasz techniką NIRS. Verification method of predicting the content of feed ingredients using NIRS technique - Sławomir Walczyński, Waldemar Korol. s. 33-38

Artykuł w całości

Porównanie szacowania energii metabolicznej mieszanek paszowych dla drobiu na podstawie ich składu chemicznego badanego metodami oficjalnymi i metodą NIRS.  Comparison of metabolisable energy prediction for poultry feed from its chemical components tested by official methods and NIRS method - Grażyna Bielecka, Sławomir Walczyński, Waldemar Korol. s. 39-43

Artykuł w całości

Ślad węglowy w produkcji pasz przemysłowych jako element ochronny środowiska. The carbon footprint in the production of industrial feed as part of the environmental protection - Kazimierz Zawiślak, Paweł Sobczak. s. 44-47

Wytyczne techniczne do badań rejestracyjnych weterynaryjnych produktów leczniczych oraz dodatków paszowych na podstawie wymagań Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (GLP) oraz przewodników Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA). Technical guidelines for registration testing of veterinary medicinal products and feed additives according to the requirements of Good Laboratory Practice (GLP) and the guidance of the European Food Safety Authority (EFSA) - Osiński Z. , Kowalczyk E. , Sieradzki Z., Kwiatek K. , Patyra E. , Pluta M. s. 48-55

Efficiency of vitamin E in the lactating cows diet for obtaining high-quality vitaminized milk. Wpływ dodatku witaminy E w diecie krów mleczUse Globalnych na uzyskanie wysokiej jakości mleka witaminizowanego - Yu. O. Zozulya, I. O. Ionov. s. 56-58