twitter

W NUMERZE 2/2016

Pasze Przemysłowe  ROK XXV     ISSN  1230-4743

STRESZCZENIA REFERATÓW I DONIESIEŃ

Dioksyny i PCB w łańcuchu żywnościowym – wybrane aspekty bezpieczeństwa i kontroli. Dioxins in the food chain – current problems    -  Jadwiga Piskorska-Pliszczyńska. s. 5-6

Mikotoksyny w paszach dla bydła. Mycotoxins in feed for cattle  –  Magdalena Twarużek, Robert  Kosicki, Jan Grajewski. s. 7-8

Substancje przeciwbakteryjne w paszach – wybrane aspekty bezpieczeństwa i kontroli. Antibacterial substances in feed – selected aspects of safety and control - Monika Przeniosło-Siwczyńska, Krzysztof Kwiatek. s. 9-10

Analiza zagrożeń i ryzyka w produkcji pasz i żywieniu zwierząt gospodarskich. Hazard and risk analyses in feed production and animal feeding - Krzysztof Kwiatek, Zbigniew Osiński. s. 11-13.

Oznaczanie tetracyklin w paszach leczniczych techniką HPLC-DAD i LC-MS. Determiantion of tetracyclines in medicated feedingstuffs by HPLC-DAD and LC-MS - Ewelina Patyra, Krzysztof Kwiatek. s. 13-14

Kontrola jakości handlowej pasz – nowe wymagania. Control of the feed market quality – new requirements - Waldemar  Korol, Grażyna Bielecka, Jolanta Rubaj. 15-16

Wykrywanie i identyfikacja gatunkowa białek zwierzęcych w surowcach i paszach. Detection and species identification of animal protein in raw materials and feeds - Anna Weiner, Ilona Paprocka, Agata Gołębiowska, Krzysztof Kwiatek. s. 17-19

Występowanie przetworzonego białka przeżuwaczy w paszach w latach 2014-2015. The occurrence of ruminant proteins in feeds in 2014-2015 - Anna Weiner, Ilona Paprocka, Agata Gołębiowska, Krzysztof Kwiatek. s. 19-20

Zapobieganie i redukcja 3-monochloropropano-1,2-diolu (3-MCPD) podczas produkcji hydrolizowanych białek oraz zagrożenia wynikające z jego obecności dla zwierząt i ludzi. Prevention and reduction of 3-Mono-chloropropane-1,2-diol (3-MCPD) during the production of hydrolyzed protein and hazard resulting from the presence of the 3-MCPD in animals and humans - Osiński Zbigniew, Ewelina Kowalczyk, Krzysztof Kwiatek. s. 21-23

Alkaloidy pirolizydynowe zagrożeniem dla bezpieczeństwa łańcucha żywnościowego. Pyrrolizidine alkaloids as a threat for safety of food chain - Ewelina Kowalczyk, Krzysztof Kwiatek. s. 23-24

Kontrola zawartości mikotoksyn w kiszonkach i innych paszach. Survey of mycotoxins in silages and the other feeds - Piotr Jedziniak. s. 25-26

Oznaczanie zanieczyszczeń pasz niedocelowych kokcydiostatykami – wyniki badań biegłości. Determination of coccidiostats in non-target feeds – results of proficiency test - Konrad Pietruk, Małgorzata Olejnik. s. 26-27

Kokcydiostatyki w paszach jako zagrożenie dla zwierząt niedocelowych. Coccidiostats in feedingstuffs as a threat to non-target animals - Małgorzata Olejnik. s. 28-30

Problemy związane z zanieczyszczeniem materiałów paszowych składnikami GMO. The problems related to the contamination of feed materials with GMO ingredients - Zbigniew Sieradzki, Małgorzata Mazur, Krzysztof Kwiatek. s. 31-33

Dodatki paszowe w produkcji zwierzęcej – wymagania i ocena. Feed additives in animal production – requirement and evaluation - Jolanta Rubaj, Waldemar  Korol, Grażyna Bielecka. s. 33-36

Potrzeba aktualizacji przepisów rozporządzenia (WE) nr 767/2009 w sprawie wprowadzania na rynek i stosowania pasz. The need of revision of the regulation (EC) No 767/2009 on the placing on the market and use of feed - Waldemar Korol, Grażyna Bielecka, Jolanta Rubaj, Sławomir Walczyński. s. 37-39

Mikroflora pasz przemysłowych i kiszonek stosowanych w żywieniu zwierząt gospodarskich. The microflora of industrial feed and silages used in animal nutrition - Elżbieta Kukier, Magdalena Goldsztejn, Krzysztof  Kwiatek. s. 39-42

Przewidywanie zawartości aminokwasów w paszach za pomocą spektroskopii odbiciowej w bliskiej podczerwieni. Predicting amino acid contents in feedstuffs by using near infra-red reflactance spectroscopy - Robert Gąsior, Wojciech Wróblewki,Waldemar Korol, Jarosław Kański. 43-44

Pozostałości środków ochrony roślin w paszach pochodzenia roślinnego. Pesticide residues in feed of plant origin  - Bogusaw Gnusowski, Waldemar Korol, Anna Nowacka, Michał Raczkowski, Jolanta Rubaj, Grażyna Bielecka. s. 45-47

DONIESIENIA POSTEROWE