twitter

W NUMERZE 3/4 2016

Pasze Przemysłowe  ROK XXV     ISSN  1230-4743

Problemy związane z zanieczyszczeniem materiałów paszowych składnikami GMO. The problems related to the contamination of feed materials with GMO ingredients - Zbigniew Sieradzki, Małgorzata Mazur, Krzysztof Kwiatek. s. 12-16

Przewidywanie zawartości aminokwasów w paszach za pomocą spektroskopii odbiciowej w bliskiej podczerwieni. Predicting amino acid contents in feedstuffs by using near infra-red reflectance spectroscopy - Robert Gąsior, Wojciech Wróblewski,Waldemar Korol, Jarosław Kański. s. 17-23

Porównanie międzylaboratoryjne w zakresie  pozostałości opakowań i zanieczyszczeń szkodliwych w paszach. Interlaboratory comparison in the scope of packaging residues and injure contaminants in feed - Sławomir Walczyński, Waldemar Korol. s. 24-28

Występowanie przetworzonego białka zwierzęcego w paszach w 2015 roku.  The presence of processed animal protein in feed in 2015 - Anna Weiner, Ilona Paprocka, Agata Gołębiowska,  Krzysztof Kwiatek. s. 29-36

Alkaloidy pirolizydynowe potencjalnym zagrożeniem dla zdrowia ludzi i zwierząt. Pyrrolizidine alkaloids as a potential threat to humans and animals health - Ewelina Kowalczyk, Krzysztof Kwiatek. s. 37-43

Zastosowanie techniki chromatografii cieczowej z detekcją diodową do oznaczania tetracyklin w paszach leczniczych. Application of liquid chromatography with diode array detection for determination of tetracyclines in medicated feedingstuffs - Ewelina Patyra, Monika Przeniosło-Siwczyńska, Krzysztof Kwiatek. s. 44-50

Porównanie międzylaboratoryjne w zakresie oceny zawartości węglanów w paszach badanych metodą gazometryczną. Interlaboratory comparison in the evaluation of carbonate  content in feed investigated by gasometric method - Sławomir Walczyński. s. 51-54

Występowanie substancji przeciwbakteryjnych w paszach – wybrane aspekty bezpieczeństwa i kontroli laboratoryjnej. Occurrence of antibacterial substances in feed – selected aspects of safety and laboratory control - Monika Przeniosło - Siwczyńska, Beata Kozak, Maja Chyłek-Purchała,  Ewelina Patyra, Aleksandra Grelik, Krzysztof Kwiateks. s. 55-61

Dopuszczalne tolerancje składników analitycznych w świetle nowych wymagań. Permitted tolerances of analytical constituents in the spot of new requirements -  Waldemar Korol, Grażyna Bielecka, Jolanta Rubaj, Sławomir Walczyński. s. 62-68

Artykuł w całości

Wykrywanie Clostridium botulinum w paszach - trudności analityczne.  Detection of Clostridium botulinum in feeds – analytical difficulties -  Tomasz Grenda, Magdalena Grabczak, Elżbieta Kukier, Magdalena Goldsztejn, Krzysztof Kwiatek. s. 69-79

Wykrywanie przetworzonego białka zwierzęcego w paszach –  ocena wyników badań biegłości. Detection of processed animal protein in feed - evaluation of the results of the proficiency test -

Anna Weiner, Ilona Paprocka, Agata Gołębiowska, Krzysztof Kwiatek. s. 80-86

Study of antimycotic properties of Ag and Cu nanoparticles and their compositions in experiments on models of test-culture Aspergillus fumigatus - Marina Romanko, Margarita Yaroshenko, Alexander Orobchenko, Alexander Kutsan, Anatoliy Paliy, Ruslan Dubin. s. 87-91

Spektrometria odbiciowa w bliskiej podczerwieni w badaniu (przewidywaniu) zawartości fosforu całkowitego w wybranych materiałach paszowych. Near infrared spectrometry in study (predicting) the content total phosphorus in selected feed materials - Sławomir Walczyński. s. 92-96

Artykuł w całości

Botulizm zwierząt futerkowych.  Fur animal botulism -  Elżbieta Kukier, Janusz Dębski, Magdalena Goldsztejn, Nina Kozieł, Tomasz Grenda, Magdalena Grabczak, Krzysztof Kwiatek. s. 97-101

Mikroflora pasz przemysłowych i kiszonek. The microflora of commercially manufactured feeds and silages -  Elżbieta Kukier, Magdalena Goldsztejn, Krzysztof  Kwiatek. s. 102-107

Effect of fumonisin toxicosis on rats. Toksyczny wpływ fumonizyny na organizm szczurów - Igor Kocjumbas, Oksana Brezwin, Galina Rudzyk, Bogdan Gutij, Zoriana Guta, Natalia Lewkiwska. s. 108-114

Doświadczenia żywieniowe na zwierzętach w świetle nowych regulacji prawnych.  Nutritional experiments with use of animals according to the recent legislation. Wojciech Cybulski. s. 114-119

Wpływ badań biegłości na zapewnienie jakości pracy laboratoriów w zakresie podstawowych składników pokarmowych i składników mineralnych w paszach. The influence of proficiency testings on the laboratory quality assurance in the scope of basic nutrients and minerals in feedingstuffs -  Grażyna Bielecka. s. 120-125

Artykuł w całości

Szacowanie niepewności pomiarów wybranych dodatków paszowych na podstawie wyników badań porównawczych. An estimation of  measurement uncertainties OF selected feed additives on the basis of  interlaboratory comparison results - Jolanta Rubaj, Waldemar Korol. s. 126-130

Artykuł w całości

Technika NIR w ocenie jednorodności produktów paszowych. The NIRS technique in the assessment of uniformity of feed products - Sławomir Walczyński. s. 131-136

Artykuł w całości