twitter

W NUMERZE 2/2018

Pasze Przemysłowe  ROK XXVII     ISSN  1230-4743

Tolerancje analityczne wybranych parametrów jakości handlowej pasz oszacowane na podstawie badań biegłości. Analitycal tolerances of some parameters of the market feed quality estimated on the basis of the proficiency testings. Waldemar Korol, Grażyna Bielecka,  Jolanta Rubaj, Sławomir Walczyński s. 18 - -20

Bezpieczeństwo paszowe i bezpieczeństwo pasz – definicje, rozwój i wdrażanie. Feed security and feed safety – definitions, development and implementation. Krzysztof Kwiatek, Monika Przeniosło-Siwczyńska, Zbigniew Osiński, Zbigniew Sieradzki s. 5 - 8

Monitoringi paszowe z perspektywy czternastoletnich krajowych badań dioksyn i dl-PCB. National feedstuffs monitoring. Overview after fourteen years of dioxin and dl-PCBs analysis. Piskorska- Pliszczyńska J., Małagocki P, Gembal M., Furga B., Cebulska J., Milczarczyk E., Czerski P., Maszewski S., Mikołajczyk Sz., Pajurek M., Pietroń W., Warenik-Bany M. s. 14 - 16

Bromowane opóźniacze spalania - nowe zagadnienie  w higienie pasz. Brominated flame retardants – a new issue  of feed hygiene. Pietroń W., Warenik-Bany M., Pajurek M., Piskorska- Pliszczyńska J. s. 36 - 37

Antybiotyki w piórach kurzych jako potencjalne źródło zanieczyszczenia pasz. Antibiotics in chicken feathers as a potential source of feed contamination. Anna Gajda , Ewelina Nowacka-Kozak , Małgorzata Gbylik - Sikorska, Marta Piątkowska, Andrzej Posyniak. s. 76

Owady - alternatywne źródło białka w żywieniu zwierząt i nowy problem badawczy. Insects - an alternative source of protein in animal nutrition and a new research problem. Anna Weiner, Ilona Paprocka, Krzysztof Kwiatek.  s. 41 - 42

Ryzyko zanieczyszczenia żywności substancjami toksycznymi występującymi w paszach. The risk of contamination of food with toxic substances present in animal feed. Andrzej Posyniak. s. 9 - 11

Zagrożenia mikrobiologiczne w paszach. The microbial hazards in feeds. Elżbieta Kukier, Magdalena Goldsztejn, Nina Kozieł, Tomasz Grenda, Krzysztof  Kwiatek. s. 26 - 28

Aktualny zakres stosowania pasz GM w żywieniu zwierząt w Polsce na podstawie badań urzędowych. Current range of application of GM feeds in animal nutrition in Poland on the basis of official tests Małgorzata Mazur, Zbigniew Sieradzki, Beata Król, Krzysztof Kwiatek Alicja Białowąs, Hanna Puzio,  Jan Markowski Jolanta Dobkowicz, Joanna Kaczmarek, Ewa Mildner  s. 57 - 59

Kalibracja metody NIRS na zawartość wybranych składników pokarmowych w mączkach guar. Calibration of the  NIRS method for the selected nutriens content in guar meals. Wojciech Wróblewski, Robert Gąsior , Sławomir Walczyński  s. 64 - 65

Doskonalenie metod oznaczania zawartości jodu w paszach i premiksach. Improvement of methods for determination of iodine in feed and premixes. Robert Gąsior. s.  60 - -63

Pozostałości środków ochrony roślin w paszach pochodzenia roślinnego. Pesticide residues in feed of plant origin. Bogusław Gnusowski, Waldemar Korol, Anna Nowacka, Agnieszka Hołodyńska-Kulas, Jolanta Rubaj, Grażyna Bielecka

Wyzwania związane z obecnością mykotoksyn w paszach. Mycotoxins in animal feed – challenges and perspectives. Piotr Jedziniak. s. 29 - 30

Krajowe materiały paszowe wysokobiałkowe jako alternatywa dla soi GMO – ocena opłacalności. Jolanta Rubaj, Waldemar Korol, Grażyna Bielecka. s. 55 -56

Alkaloidy pirolizydynowe w paszach - zagrożenie dla zdrowia zwierząt? Pyrrolizidine alkaloids in feeds – threat to animal health? Ewelina Kowalczyk, Krzysztof Kwiatek. s. 32 - 33

Kokcydiostatyki jako dodatki paszowe - stosować, ograniczać, wycofać? Coccidiostats as feed additives – should we use them, limit their use or withdraw them?. Małgorzata Olejnik. s. 12 - 13

Występowanie modyfikowanych mykotoksyn w paszach dla zwierząt - badania wstępne. Occurrence of modified mycotoxins in animal feeds – preliminary study. Łukasz  Panasiuk, Piotr Jedziniak. s. 34 - 35

Formaldehyd: nowy kierunek w badaniach laboratoryjnych  pasz. Formaldehyde: a new trend in laboratory feed examinations. Ewelina Patyra, Krzysztof Kwiatek. s.70 - 71

Monitoring the presence of Antibiotics and Coccidiostats Residues in Feed: a case-control study on Spanish dairy farms. Badania monitoringowe pozostałości antybiotyków i kokcydiostatyków w paszach: wyniki badań kontrolnych z ferm mlecznych w Hiszpanii. Carolina Nebot, Rosa Elvira Gavilán, Maria Veiga-Gómez, Jose Manuel Miranda, Carlos Manuel Franco, Alberto Cepeda. s. 17

Multi-residual method detection and determination antibacterial substances in feed by LC-MS/MS technique. Wieloskładnikowa metoda wykrywania i oznaczania substancji przeciwbakteryjnych w paszach techniką LC-MS/MS. Ewelina Patyra, Carolina Nebot, Rosa E. Gavilán, Alberto Cepeda, Krzysztof Kwiatek. s. 38 - 39

Clostridium botulinum w paszach-trudności analityczne i występowanie. Clostridium botulinum in animal feeds – analytical difficulties and occurrence. Tomasz Grenda, Magdalena Grabczak, Elżbieta Kukier, Magdalena Goldsztejn, Nina Kozieł, Krzysztof Kwiatek. s. 66 - 67

Oznaczanie stężeń promieniotwórczych izotopów cezu jako element urzędowej kontroli pasz. Determination of radiocaesium activity concentrations as an element of official feed control. Jarosław Rachubik. s. 72

Stosowanie pasz genetycznie zmodyfikowanych w odniesieniu do trzech modeli produkcji - ekologicznej, tradycyjnej i wolnej od GMO. The use of genetically modified feeds in relation to three production models - organic, traditional and GMO-free. Zbigniew Sieradzki, Małgorzata Mazur, Beata Król, Krzysztof Kwiatek. s. 43 - 45

Przetworzone białka zwierzęce (PAP) - możliwości stosowania w żywieniu zwierząt oraz metody urzędowej kontroli laboratoryjnej w świetle obowiązujących przepisów. Processed animal proteins (PAP) - possibilities of use in animal nutrition and methods of official laboratory control in the light of applicable regulations. Anna Weiner, Ilona Paprocka, Krzysztof Kwiatek. s. 68 - 69

Badanie wody jako "daktyloskopia" w kontroli substancji przeciwbakteryjnych. Determination of antibiotics in water samples as the „dactyloscopy” in antibacterial compounds control. Małgorzata Gbylik-Sikorska, Anna Gajda, Andrzej Posyniak. s. 23 - 25

Nowe podejście do oceny homogeniczności produktów paszowych. A new approach to assessing the homogeneity of feed products. Sławomir Walczyński, Waldemar Korol. s. 49 - 50

Jakość pasz dla zwierząt laboratoryjnych jako czynnik otrzymanych wyników badań. The quality of feed for laboratory animals as a factor of the obtained test results. Lidia Radko, Sylwia Stypuła-Trębas. s. 40

DONIESIENIA POSTEROWE