twitter

 

Organizmy genetycznie zmodyfikowane - coraz bardziej skomplikowana sytuacja dla producentów i konsumentów

Streszczenie. Rośliny genetycznie zmodyfikowane uprawiane są w 26 krajach, na wszystkich kontynentach, przez około 17 mln rolników i zajmują 191,7 mln ha powierzchni. Rozporządzenia 1829/2003 i 1830/2003, odnoszące się do stosowania organizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMO) w żywności i paszach w UE wskazują na obowiązek etykietowania zawartości GMO. Stosowanie GMO regulują również przepisy krajowe, m.in. Ustawa o paszach i Ustawa o oznakowaniu produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych jako wolnych od tych organizmów. Obowiązek znakowania produktów o zawartości GMO powyżej poziomu 0,9% wynikający z przepisów prawa UE oraz możliwość dobrowolnego etykietowania wolne od GMO stwarza duże ryzyko błędnej interpretacji w przypadku produktów nie zawierających żadnej informacji o GMO. Takie dwojakie etykietowanie wprowadza asymetrię w etykietowaniu i stwarza nowe, błędne skojarzenia u konsumentów, którzy nie mają w ogóle lub maja zbyt niską świadomość na temat organizmów genetycznie zmodyfikowanych i zasad etykietowania.

pasze, organizmy genetycznie zmodyfikowane, wolne od GMO

s. 23-28

Autorzy

1

Zbigniew Sieradzki
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Higieny Pasz

2

Małgorzata Mazur
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Higieny Pasz

3

Krzysztof Kwiatek
Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy Zakład Higieny Pasz

 

 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/18/WE z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie zamierzonego uwalniania do środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie i uchylająca dyrektywę Rady 90/220/EWG. OJ, 2001, L 106, 1–39.

 

 

2

ISAAA. 2018. Global Status of Commercialized Biotech/GM Crops in 2018: Biotech Crops Continue to Address the Challenges of Increased Population and Climate Change. ISAAA Brief No. 54.

 

 

3

Rollin F., Kennedy J., Wills J.: Consumers and new food technologies. Trends Food Sci. Technol. 2011, 22, 99 - 111.

 

 

4

Rozporządzenie (WE) nr 1830/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. dotyczące możliwości śledzenia i etykietowania organizmów zmodyfikowanych genetycznie oraz możliwości śledzenia żywności i produktów paszowych wyprodukowanych z organizmów zmodyfikowanych genetycznie i zmieniające dyrektywę 2001/18/WE. OJ L 268, 18.10.2003, p. 24 – 28.

 

 

5

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 619/2011 z dnia 24 czerwca 2011 r. ustanawiające metody pobierania próbek i dokonywania analiz do celów urzędowej kontroli paszy pod kątem występowania materiału genetycznie zmodyfikowanego, dla którego procedura wydawania zezwolenia jest w toku lub dla którego zezwolenie wygasło. OJ L 166, 25.6.2011, p. 9 – 15.

 

 

6

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1829/2003 z dnia 22 września 2003 r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy. OJ L 268//1 z 18.10.2003.

 

 

7

Schreiner J.A., Latacz-Lohmann U.: Farmers’ valuation of incentives to produce genetically modified organism-free milk: Insights from a discrete choice experiment in Germany. J. Dairy Sci. 2015, 98, 7498 – 7509.

 

 

8

Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o oznakowaniu produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych jako wolnych od tych organizmów - Dz. U. poz. 1401 z 29.07.2019.

 

 

9

Ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (tekst jednolity). Dz. U. z 2017 r. poz.453, 1-23.

 

 

10

Venus T.J., Drabik D., Wesseler J.: The role of a German multi-stakeholder standard for livestock products derived from non-GMO feed. Food Policy, 78, 2018, 58–67.