twitter

W NUMERZE 1/2011

Aktualne zagadnienia związane z urzędową kontrolą bezpieczeństwa pasz i żywności pochodzenia zwierzęcego z uwzględnieniem badań laboratoryjnych. T. Wijaszka, K. Kwiatek

Analiza zagrożeń i analiza ryzyka w systemie zapewnienia bezpieczeństwa żywności z uwzględnieniem pasz i żywienia zwierząt. K. Kwiatek, Z. Osiński

Dioksyny – powracający problem. J. Piskorska-Pliszczyńska

Rodzaje i stężenia kongenerów dioksyn, furanów i dl-PCB w krajowych materiałach paszowych. J. Piskorska-Pliszczyńska, S. Maszewski, S. Mikołajczyk, M. Warenik-Bany M., Ł. Góraj

Mikotoksyny w paszach - badania diagnostyczne i urzędowa kontrola. H. Wiśniewska-Dmytrow, O. Burek, K. Pietruszka, J. Żmudzki

Międzylaboratoryjne badania biegłości w zakresie oznaczania mikotoksyn w paszach, 2006 – 2010. H. Wiśniewska - Dmytrow, O. Burek, K. Pietruszka, J. Żmudzki

Ocena wybranych materiałów paszowych na podstawie wieloletnich badań monitoringowych. W. Korol, G. Bielecka, J. Rubaj

Pasze lecznicze a efektywność antybiotykoterapii. Andrzej Posyniak

Kontrola stosowania anabolików w żywieniu zwierząt. Barbara Woźniak

Nowe regulacje prawne w Unii Europejskiej i w Polsce dotyczące organizmów genetycznie zmodyfikowanych. Zbigniew Sieradzki, Małgorzata Mazur, Krzysztof Kwiatek

Pierwiastki toksyczne w paszach – zapewnienie jakości badań. Józef Szkoda, Agnieszka Nawrocka, Mirosława Kmiecik, Jan Żmudzki

Stan mikrobiologiczny materiałów i mieszanek paszowych. Elżbieta Kukier, Magdalena Goldsztejn, Krzysztof Kwiatek, Tomasz Grenda

Znakowanie uboczne produktów pochodzenia zwierzęcego za pomocą markera-triheptanianu glicerolu. Ewelina Kowalczyk, Aleksandra Grelik, Zbigniew Osiński, Krzysztof Kwiatek

Ocena homogeniczności pasz na podstawie wyników PT w aspekcie nowych wymagań. Sławomir Walczyński

Badanie wpływu Alfasorbu na toksykologiczne parametry w warunkach doświadczalnej toksykozy T-2 u szczurów. Oksana Brezwin