twitter

Przewidywanie energii metabolicznej mieszanek paszowych dla świń przy wykorzystaniu równania regresji i surowych składników pokarmowych

Waldemar Korol, Grażyna Bielecka, Jolanta Rubaj
Instytut Zootechniki-Państwowy Instytut Badawczy Dział Analityki Laboratoryjnej, Krajowe Laboratorium Pasz w Lublinie

s. 53-56

Streszczenie. W pracy oceniono równanie regresji do przewidywania energii metabolicznej EM mieszanek paszowych dla świń na podstawie zawartości surowych składników pokarmowych oznaczonych w laboratorium. Oceny dokonano w oparciu o materiały odniesienia, mieszanki paszowe dla świń, pozyskane z badań biegłości PT IAG organizowanych przez AGES, Austria. Wyniki oceny potwierdziły przydatność równania regresji do przewidywania EM mieszanek paszowych dla świń. Na podstawie wyników badań własnych obliczono niepewność szacowania EM przy wykorzystaniu tego równania. Oceniane równanie może być rekomendowane do stosowania w ramach urzędowej kontroli pasz i włączone do zmienianego rozporządzenia 152/2009 w sprawie oficjalnych metod badania pasz.

Słowa kluczowe: świnie, mieszanki paszowe, energia metaboliczna, przewidywanie, równanie regresji

Prediction of metabolizable energy of compound feed for pigs with using a regression equation and crude nutrient contents

Waldemar Korol, Grażyna Bielecka, Jolanta Rubaj

National Research Institute of Animal Production, Department of Analytical Laboratories

National Laboratory for Feedingstuffs, st. Chmielna 2, 20-079 Lublin

Summary. A regression equation for prediction of metabolizable energy ME of compound feed for pigs on the basis of crude nutrient contents determined in laboratory was evaluated in the paper. The evaluation was done with using reference materials, compound feeds for pigs, from proficiency testings PT IAG, organized by AGES, Austria. Results of the evaluation confirmed usefulness of regression equation for prediction of ME.  On the basis of own data uncertainty of ME prediction was calculated. The evaluated equation can be recommended for official control purpose and included into regulation 152/2009  which is into correction.

Key words: pigs, compound feeds, metabolisable energy, prediction, regression equation

Piśmiennictwo

  • Bielecka G., Rubaj J., Korol W. 2010. Niepewność szacowania energii metabolicznej na podstawie równań regresji. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, Zeszyt 544/2010, 147-154.
  • Communications of the Committee for Requirements standards of the Society of Nutrition Physiology. Prediction of Metabolizable Energy of Compound Feeds for Pigs. Proc. Soc. Nutr. Physiol (2008) 17, 199-204.
  • Communications of the Committee for Requirements standards of the Society of Nutrition Physiology.New Equations for Prediction of Metabolizable Energy of Compound Feeds for Cattle. Proc. Soc. Nutr. Physiol (2009) 18, 143-146.
  • PN-EN16967:2017 Pasze – Metody pobierania próbek i analiz. Równania do przewidywania energii metabolicznej w materiałach paszowych i mieszankach paszowych (karma) dla kotów i psów łącznie z karmą dietetyczną).
  • Normy żywienia świń. Wartość pokarmowa pasz. IFŻZ Jabłonna 1993.
  • Rozporządzenie Komisji (WE) 152/2009 z dnia 27 stycznia 2009 r. ustanawiające metody pobierania próbek i wykonywania analiz do celów urzędowej kontroli pasz (Dz.Urz. UE L 54/1, 26.2.2009).
  • Review of Commission Regulation (EC) No 152/2009 of 27 January 2009 laying down the methods of sampling and analysis for the official control of feed.Conclusions of meeting on 23 August 2018, DG SANTE.
  • Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/2279 z dnia 11 grudnia 2017 r. zmieniające załączniki II, IV, VI, VII i VIII do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2009 w sprawie wprowadzania na rynek i stosowania pasz (Dz. Urz. UE L 328/3 z 12.12.2017).
  • Zalecenia żywieniowe i wartość pokarmowa pasz dla świń. Normy żywienia świń. Praca zbiorowa pod red. E.R. Greli i J. Skomiała. IFŻZ Jabłonna 2014.
  • Verstraete F. Review of Commission Regulation (EC) 152/2009. Directorate-General for Health & Food Safety, Brussels 2018.