twitter

Kompetencje laboratoriów urzędowej kontroli w zakresie homogeniczności na podstawie znowelizowanej instrukcji

Sławomir Walczyński
Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy Dział Analityki Laboratoryjnej Krajowe Laboratorium Pasz w Lublinie

s. 35-40

Streszczenie. Przedstawiono wyniki badań biegłości PT z lat 2018-2019 potwierdzające kompetencje laboratoriów urzędowego nadzoru w zakresie homogeniczności. Opisane  PT przeprowadzano zgodnie ze znowelizowaną instrukcją Głównego Lekarza Weterynarii z dnia 28 marca 2018 r. dotyczącą oceny homogeniczności (niejednorodności) mieszanek paszowych na podstawie badania stopnia wymieszania składnika kluczowego. W obowiązującej instrukcji zwiększono do 6 próbki pierwotne, a masa każdej z nich wynosiła  100 g. Obliczenia statystyczne były wykonywane z uwzględnieniem wszystkich uzyskanych wyników (2 powtórzenia dla każdej próbki, n=12). Końcowy parametr CVh (standardowa niejednorodność) był korygowany o powtarzalność metody. Wszyscy uczestnicy PT potwierdzali corocznie swoje kompetencje w ocenianym zakresie.

Słowa kluczowe: mieszanki paszowe, homogeniczność, badania biegłości, ocena

Competence of official supervision laboratories for homogeneity based on the revised instructions

Sławomir Walczyński

National Research Institute of Animal Production

Department of Laboratory Analytic, National Laboratory for Feedingstuffs in Lublin

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Summary. The results of  proficiency testing from 2018-2019 are presented, confirming the competence of official supervision laboratories in the field of homogeneity. The described PT’s was carried out in accordance with the amended instruction of the Chief Veterinary Officer of March 28, 2018 regarding the assessment of homogeneity (heterogeneity) of feed mixes on the basis of testing the degree of mixing the key ingredient. In the current instruction, incremental samples were increased to 6, and the mass of each was 100 g. Statistical calculations were performed taking into account all results obtained (2 replicates for each sample, n = 12). The final CVh parameter (standard heterogeneity) was corrected for method repeatability. Every year PT participants confirmed their competences in the assessed scope.

Key words: compound feed, homogeneity, proficiency testing, assessment

Piśmiennictwo

  • Instrukcja Głównego Lekarza Weterynarii nr GIWpr-02010-4/2018 z dnia 28 marca 2018 r. dotyczącej oceny homogeniczności (niejednorodności) mieszanek paszowych na podstawie badania stopnia wymieszania składnika kluczowego.
  • Norma PN-EN ISO/IEC 17043:2010. Ocena zgodności. Ogólne wymagania dotyczące badania biegłości.
  • Norma PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących.
  • Norma ISO 13528:2005. Statistical methods for use in proficiency testing by interlaboratory comparisons.
  • RaportTechnicznyNordtest TR 537. Handbook for Calculation of Measurement Uncertainty in Environmental Laboratories. Nordtest TR 537, Version 3, 2008. Wydanie polskie: Biuletyn POLLAB Nr 2/51/2008.
  • Plan Urzędowej Kontroli Pasz na 2019 r. Główny Inspektorat Weterynarii, Warszawa
  • Ustawa z dnia 19 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz o zmianie niektórych innych ustaw – Dz. U. Nr 60, poz. 372 z 2010
  • Walczyński S. (2017). Homogeniczność produktów paszowych – wyniki badań i ocena. Rozdział w monografii pt. „Ocena jakości pasz”, Pasze Przemysłowe, 26 (2), 51-57.
  • Walczyński S., Korol W. (2018). Nowe podejście do oceny homogeniczności produktów paszowych. Rozdział w monografii pt. „Ocena jakości pasz”, Pasze Przemysłowe, 27 (3), 57-64.