twitter

Pasze Przemysłowe  ROK XXV     ISSN  1230-4743

W NUMERZE 1/2016

Miedź w mieszankach paszowych – zalecenia żywieniowe, wymagania prawne, wyniki badań. Copper in animal feeding stuffs – allowances, legal demands, test results - Grażyna Bielecka, Jolanta Rubaj, Waldemar Korol. s. 2-6

Szacowanie energii metabolicznej pasz dla świń. An estimation of feed metabolizable energy for pigs - Waldemar Korol, Grażyna Bielecka. s. 7-12

Artykuł w całości

Ocena stopnia zaspokojenia potrzeb żywieniowych koni na podstawowe składniki pokarmowe przy stosowaniu tradycyjnych pasz pobieranych przez zwierzęta w systemie ad libitum (do woli). Assessment of the meeting of nutritional needs of horses on basic  nutrients while using traditional feeds consumed by animals - Michał Pluta, Zbigniew Osiński. s. 13-18

Wpływ dodatku drożdży piwnych do pasz dla koni na ogólny stan zdrowia tych zwierząt oraz uzyskiwanie korzystniejszych parametrów hematologicznych i biochemicznych krwi na przykładzie badań kuców Felińskich. The effect of addition of brewes's yeast to horses feed on the overall health of the animals and obtaining favourable haemotological and biochemical blood parameters on the example of Felin ponies. Michał Pluta, Jan Marczuk, Krzysztof Lutnicki, Ryszard Kolstrung, Zbigniew Osiński. 19-24

Wpływ dodatku witaminy C do pasz na parametry fizjologiczne oraz koncentrację uwagi u koni rekreacyjnych na przykładzie testów sprawnościowych. The effect of supplementation of feed with vitamin C on the physiological parameters and attention span of recreational horses on the example of performance tests - Michał Pluta,  Zbigniew Osiński, Jerzy Lechowski. s. 25-28

Wpływ dodatku magnezu na fizjologiczne parametry i koncentrację uwagi u koni rekreacyjnych podczas testu sprawnościowego. The effect of magnesium supplement on physiological parameters and attention span of recreational horses during performance tests -  Michał Pluta,   Zbigniew Osiński, Jerzy Lechowski. s. 29-32

Sprawdzenie metody przewidywania zawartości składników pasz techniką NIRS. Verification method of predicting the content of feed ingredients using NIRS technique - Sławomir Walczyński, Waldemar Korol. s. 33-38

Artykuł w całości

Porównanie szacowania energii metabolicznej mieszanek paszowych dla drobiu na podstawie ich składu chemicznego badanego metodami oficjalnymi i metodą NIRS.  Comparison of metabolisable energy prediction for poultry feed from its chemical components tested by official methods and NIRS method - Grażyna Bielecka, Sławomir Walczyński, Waldemar Korol. s. 39-43

Artykuł w całości

Ślad węglowy w produkcji pasz przemysłowych jako element ochronny środowiska. The carbon footprint in the production of industrial feed as part of the environmental protection - Kazimierz Zawiślak, Paweł Sobczak. s. 44-47

Wytyczne techniczne do badań rejestracyjnych weterynaryjnych produktów leczniczych oraz dodatków paszowych na podstawie wymagań Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (GLP) oraz przewodników Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA). Technical guidelines for registration testing of veterinary medicinal products and feed additives according to the requirements of Good Laboratory Practice (GLP) and the guidance of the European Food Safety Authority (EFSA) - Osiński Z. , Kowalczyk E. , Sieradzki Z., Kwiatek K. , Patyra E. , Pluta M. s. 48-55

Efficiency of vitamin E in the lactating cows diet for obtaining high-quality vitaminized milk. Wpływ dodatku witaminy E w diecie krów mleczUse Globalnych na uzyskanie wysokiej jakości mleka witaminizowanego - Yu. O. Zozulya, I. O. Ionov. s. 56-58

 

W NUMERZE 2/2016

Pasze Przemysłowe  ROK XXV     ISSN  1230-4743

STRESZCZENIA REFERATÓW I DONIESIEŃ

Dioksyny i PCB w łańcuchu żywnościowym – wybrane aspekty bezpieczeństwa i kontroli. Dioxins in the food chain – current problems    -  Jadwiga Piskorska-Pliszczyńska. s. 5-6

Mikotoksyny w paszach dla bydła. Mycotoxins in feed for cattle  –  Magdalena Twarużek, Robert  Kosicki, Jan Grajewski. s. 7-8

Substancje przeciwbakteryjne w paszach – wybrane aspekty bezpieczeństwa i kontroli. Antibacterial substances in feed – selected aspects of safety and control - Monika Przeniosło-Siwczyńska, Krzysztof Kwiatek. s. 9-10

Analiza zagrożeń i ryzyka w produkcji pasz i żywieniu zwierząt gospodarskich. Hazard and risk analyses in feed production and animal feeding - Krzysztof Kwiatek, Zbigniew Osiński. s. 11-13.

Oznaczanie tetracyklin w paszach leczniczych techniką HPLC-DAD i LC-MS. Determiantion of tetracyclines in medicated feedingstuffs by HPLC-DAD and LC-MS - Ewelina Patyra, Krzysztof Kwiatek. s. 13-14

Kontrola jakości handlowej pasz – nowe wymagania. Control of the feed market quality – new requirements - Waldemar  Korol, Grażyna Bielecka, Jolanta Rubaj. 15-16

Wykrywanie i identyfikacja gatunkowa białek zwierzęcych w surowcach i paszach. Detection and species identification of animal protein in raw materials and feeds - Anna Weiner, Ilona Paprocka, Agata Gołębiowska, Krzysztof Kwiatek. s. 17-19

Występowanie przetworzonego białka przeżuwaczy w paszach w latach 2014-2015. The occurrence of ruminant proteins in feeds in 2014-2015 - Anna Weiner, Ilona Paprocka, Agata Gołębiowska, Krzysztof Kwiatek. s. 19-20

Zapobieganie i redukcja 3-monochloropropano-1,2-diolu (3-MCPD) podczas produkcji hydrolizowanych białek oraz zagrożenia wynikające z jego obecności dla zwierząt i ludzi. Prevention and reduction of 3-Mono-chloropropane-1,2-diol (3-MCPD) during the production of hydrolyzed protein and hazard resulting from the presence of the 3-MCPD in animals and humans - Osiński Zbigniew, Ewelina Kowalczyk, Krzysztof Kwiatek. s. 21-23

Alkaloidy pirolizydynowe zagrożeniem dla bezpieczeństwa łańcucha żywnościowego. Pyrrolizidine alkaloids as a threat for safety of food chain - Ewelina Kowalczyk, Krzysztof Kwiatek. s. 23-24

Kontrola zawartości mikotoksyn w kiszonkach i innych paszach. Survey of mycotoxins in silages and the other feeds - Piotr Jedziniak. s. 25-26

Oznaczanie zanieczyszczeń pasz niedocelowych kokcydiostatykami – wyniki badań biegłości. Determination of coccidiostats in non-target feeds – results of proficiency test - Konrad Pietruk, Małgorzata Olejnik. s. 26-27

Kokcydiostatyki w paszach jako zagrożenie dla zwierząt niedocelowych. Coccidiostats in feedingstuffs as a threat to non-target animals - Małgorzata Olejnik. s. 28-30

Problemy związane z zanieczyszczeniem materiałów paszowych składnikami GMO. The problems related to the contamination of feed materials with GMO ingredients - Zbigniew Sieradzki, Małgorzata Mazur, Krzysztof Kwiatek. s. 31-33

Dodatki paszowe w produkcji zwierzęcej – wymagania i ocena. Feed additives in animal production – requirement and evaluation - Jolanta Rubaj, Waldemar  Korol, Grażyna Bielecka. s. 33-36

Potrzeba aktualizacji przepisów rozporządzenia (WE) nr 767/2009 w sprawie wprowadzania na rynek i stosowania pasz. The need of revision of the regulation (EC) No 767/2009 on the placing on the market and use of feed - Waldemar Korol, Grażyna Bielecka, Jolanta Rubaj, Sławomir Walczyński. s. 37-39

Mikroflora pasz przemysłowych i kiszonek stosowanych w żywieniu zwierząt gospodarskich. The microflora of industrial feed and silages used in animal nutrition - Elżbieta Kukier, Magdalena Goldsztejn, Krzysztof  Kwiatek. s. 39-42

Przewidywanie zawartości aminokwasów w paszach za pomocą spektroskopii odbiciowej w bliskiej podczerwieni. Predicting amino acid contents in feedstuffs by using near infra-red reflactance spectroscopy - Robert Gąsior, Wojciech Wróblewki,Waldemar Korol, Jarosław Kański. 43-44

Pozostałości środków ochrony roślin w paszach pochodzenia roślinnego. Pesticide residues in feed of plant origin  - Bogusaw Gnusowski, Waldemar Korol, Anna Nowacka, Michał Raczkowski, Jolanta Rubaj, Grażyna Bielecka. s. 45-47

DONIESIENIA POSTEROWE

 

W NUMERZE 3/4 2016

Pasze Przemysłowe  ROK XXV     ISSN  1230-4743

Problemy związane z zanieczyszczeniem materiałów paszowych składnikami GMO. The problems related to the contamination of feed materials with GMO ingredients - Zbigniew Sieradzki, Małgorzata Mazur, Krzysztof Kwiatek. s. 12-16

Przewidywanie zawartości aminokwasów w paszach za pomocą spektroskopii odbiciowej w bliskiej podczerwieni. Predicting amino acid contents in feedstuffs by using near infra-red reflectance spectroscopy - Robert Gąsior, Wojciech Wróblewski,Waldemar Korol, Jarosław Kański. s. 17-23

Porównanie międzylaboratoryjne w zakresie  pozostałości opakowań i zanieczyszczeń szkodliwych w paszach. Interlaboratory comparison in the scope of packaging residues and injure contaminants in feed - Sławomir Walczyński, Waldemar Korol. s. 24-28

Występowanie przetworzonego białka zwierzęcego w paszach w 2015 roku.  The presence of processed animal protein in feed in 2015 - Anna Weiner, Ilona Paprocka, Agata Gołębiowska,  Krzysztof Kwiatek. s. 29-36

Alkaloidy pirolizydynowe potencjalnym zagrożeniem dla zdrowia ludzi i zwierząt. Pyrrolizidine alkaloids as a potential threat to humans and animals health - Ewelina Kowalczyk, Krzysztof Kwiatek. s. 37-43

Zastosowanie techniki chromatografii cieczowej z detekcją diodową do oznaczania tetracyklin w paszach leczniczych. Application of liquid chromatography with diode array detection for determination of tetracyclines in medicated feedingstuffs - Ewelina Patyra, Monika Przeniosło-Siwczyńska, Krzysztof Kwiatek. s. 44-50

Porównanie międzylaboratoryjne w zakresie oceny zawartości węglanów w paszach badanych metodą gazometryczną. Interlaboratory comparison in the evaluation of carbonate  content in feed investigated by gasometric method - Sławomir Walczyński. s. 51-54

Występowanie substancji przeciwbakteryjnych w paszach – wybrane aspekty bezpieczeństwa i kontroli laboratoryjnej. Occurrence of antibacterial substances in feed – selected aspects of safety and laboratory control - Monika Przeniosło - Siwczyńska, Beata Kozak, Maja Chyłek-Purchała,  Ewelina Patyra, Aleksandra Grelik, Krzysztof Kwiateks. s. 55-61

Dopuszczalne tolerancje składników analitycznych w świetle nowych wymagań. Permitted tolerances of analytical constituents in the spot of new requirements -  Waldemar Korol, Grażyna Bielecka, Jolanta Rubaj, Sławomir Walczyński. s. 62-68

Artykuł w całości

Wykrywanie Clostridium botulinum w paszach - trudności analityczne.  Detection of Clostridium botulinum in feeds – analytical difficulties -  Tomasz Grenda, Magdalena Grabczak, Elżbieta Kukier, Magdalena Goldsztejn, Krzysztof Kwiatek. s. 69-79

Wykrywanie przetworzonego białka zwierzęcego w paszach –  ocena wyników badań biegłości. Detection of processed animal protein in feed - evaluation of the results of the proficiency test -

Anna Weiner, Ilona Paprocka, Agata Gołębiowska, Krzysztof Kwiatek. s. 80-86

Study of antimycotic properties of Ag and Cu nanoparticles and their compositions in experiments on models of test-culture Aspergillus fumigatus - Marina Romanko, Margarita Yaroshenko, Alexander Orobchenko, Alexander Kutsan, Anatoliy Paliy, Ruslan Dubin. s. 87-91

Spektrometria odbiciowa w bliskiej podczerwieni w badaniu (przewidywaniu) zawartości fosforu całkowitego w wybranych materiałach paszowych. Near infrared spectrometry in study (predicting) the content total phosphorus in selected feed materials - Sławomir Walczyński. s. 92-96

Artykuł w całości

Botulizm zwierząt futerkowych.  Fur animal botulism -  Elżbieta Kukier, Janusz Dębski, Magdalena Goldsztejn, Nina Kozieł, Tomasz Grenda, Magdalena Grabczak, Krzysztof Kwiatek. s. 97-101

Mikroflora pasz przemysłowych i kiszonek. The microflora of commercially manufactured feeds and silages -  Elżbieta Kukier, Magdalena Goldsztejn, Krzysztof  Kwiatek. s. 102-107

Effect of fumonisin toxicosis on rats. Toksyczny wpływ fumonizyny na organizm szczurów - Igor Kocjumbas, Oksana Brezwin, Galina Rudzyk, Bogdan Gutij, Zoriana Guta, Natalia Lewkiwska. s. 108-114

Doświadczenia żywieniowe na zwierzętach w świetle nowych regulacji prawnych.  Nutritional experiments with use of animals according to the recent legislation. Wojciech Cybulski. s. 114-119

Wpływ badań biegłości na zapewnienie jakości pracy laboratoriów w zakresie podstawowych składników pokarmowych i składników mineralnych w paszach. The influence of proficiency testings on the laboratory quality assurance in the scope of basic nutrients and minerals in feedingstuffs -  Grażyna Bielecka. s. 120-125

Artykuł w całości

Szacowanie niepewności pomiarów wybranych dodatków paszowych na podstawie wyników badań porównawczych. An estimation of  measurement uncertainties OF selected feed additives on the basis of  interlaboratory comparison results - Jolanta Rubaj, Waldemar Korol. s. 126-130

Artykuł w całości

Technika NIR w ocenie jednorodności produktów paszowych. The NIRS technique in the assessment of uniformity of feed products - Sławomir Walczyński. s. 131-136

Artykuł w całości