twitter

W NUMERZE 1/2018

Pasze Przemysłowe  ROK XXVII     ISSN  1230-4743

Nowe tolerancje dla składników analitycznych deklarowanych na etykiecie. Waldemar Korol, Grażyna Bielecka, Sławomir Walczyński, Jolanta Rubaj  s. 2 - 6

Artykuł w całości

Szacowanie niepewności pomiarów wybranych składników i dodatków paszowych w premiksach paszowych na podstawie wyników badań biegłości . Jolanta Rubaj, Grażyna Bielecka, Waldemar Korol  s. 7 - 11

Artykuł w całości

Czynniki wpływające na stan BHP w wytwórni pasz. Marian Panasiewicz, Paweł Sobczak, Kazimierz Zawiślak, Jacek Mazur s. 12 - 16

Artykuł w całości

Ocena kompetencji laboratoriów w zakresie oznaczania azotanów (III) w paszach na podstawie badań biegłości. Grażyna Bielecka, Waldemar Korol  s. 17 - 21

Artykuł w całości

Wykorzystanie ziarna żyta na cele paszowe. Jerzy Grabiński, Alicja Sułek, Piotr Nieróbca s. 22 - 30

Badanie pozostałości opakowań i zanieczyszczeń szkodliwych w paszach. Sławomir Walczyński, Waldemar Korol  s. 31 - 36

Artykuł w całości

Pobieranie próbek pasz do badań urzędowych. Zbigniew Osiński, Michał Pluta, Krzysztof Kwiatek  s. 37 - 47

New sorbing feed additive PreTox. Velikanov V.V., Avdachenok V.D., Balega A.A., Brezvyn O., Rudyk G. s. 48 - 54

Investigation of microelements contents in aerial parts ot Agrimonia eupatoria L*, collected in Lviv region (Ukraine). Roman Lysiuk, Yeva Zaritska, Roman Darmohray s. 55 - 60

W NUMERZE 2/2018

Pasze Przemysłowe  ROK XXVII     ISSN  1230-4743

Tolerancje analityczne wybranych parametrów jakości handlowej pasz oszacowane na podstawie badań biegłości. Analitycal tolerances of some parameters of the market feed quality estimated on the basis of the proficiency testings. Waldemar Korol, Grażyna Bielecka,  Jolanta Rubaj, Sławomir Walczyński s. 18 - -20

Bezpieczeństwo paszowe i bezpieczeństwo pasz – definicje, rozwój i wdrażanie. Feed security and feed safety – definitions, development and implementation. Krzysztof Kwiatek, Monika Przeniosło-Siwczyńska, Zbigniew Osiński, Zbigniew Sieradzki s. 5 - 8

Monitoringi paszowe z perspektywy czternastoletnich krajowych badań dioksyn i dl-PCB. National feedstuffs monitoring. Overview after fourteen years of dioxin and dl-PCBs analysis. Piskorska- Pliszczyńska J., Małagocki P, Gembal M., Furga B., Cebulska J., Milczarczyk E., Czerski P., Maszewski S., Mikołajczyk Sz., Pajurek M., Pietroń W., Warenik-Bany M. s. 14 - 16

Bromowane opóźniacze spalania - nowe zagadnienie  w higienie pasz. Brominated flame retardants – a new issue  of feed hygiene. Pietroń W., Warenik-Bany M., Pajurek M., Piskorska- Pliszczyńska J. s. 36 - 37

Antybiotyki w piórach kurzych jako potencjalne źródło zanieczyszczenia pasz. Antibiotics in chicken feathers as a potential source of feed contamination. Anna Gajda , Ewelina Nowacka-Kozak , Małgorzata Gbylik - Sikorska, Marta Piątkowska, Andrzej Posyniak. s. 76

Owady - alternatywne źródło białka w żywieniu zwierząt i nowy problem badawczy. Insects - an alternative source of protein in animal nutrition and a new research problem. Anna Weiner, Ilona Paprocka, Krzysztof Kwiatek.  s. 41 - 42

Ryzyko zanieczyszczenia żywności substancjami toksycznymi występującymi w paszach. The risk of contamination of food with toxic substances present in animal feed. Andrzej Posyniak. s. 9 - 11

Zagrożenia mikrobiologiczne w paszach. The microbial hazards in feeds. Elżbieta Kukier, Magdalena Goldsztejn, Nina Kozieł, Tomasz Grenda, Krzysztof  Kwiatek. s. 26 - 28

Aktualny zakres stosowania pasz GM w żywieniu zwierząt w Polsce na podstawie badań urzędowych. Current range of application of GM feeds in animal nutrition in Poland on the basis of official tests Małgorzata Mazur, Zbigniew Sieradzki, Beata Król, Krzysztof Kwiatek Alicja Białowąs, Hanna Puzio,  Jan Markowski Jolanta Dobkowicz, Joanna Kaczmarek, Ewa Mildner  s. 57 - 59

Kalibracja metody NIRS na zawartość wybranych składników pokarmowych w mączkach guar. Calibration of the  NIRS method for the selected nutriens content in guar meals. Wojciech Wróblewski, Robert Gąsior , Sławomir Walczyński  s. 64 - 65

Doskonalenie metod oznaczania zawartości jodu w paszach i premiksach. Improvement of methods for determination of iodine in feed and premixes. Robert Gąsior. s.  60 - -63

Pozostałości środków ochrony roślin w paszach pochodzenia roślinnego. Pesticide residues in feed of plant origin. Bogusław Gnusowski, Waldemar Korol, Anna Nowacka, Agnieszka Hołodyńska-Kulas, Jolanta Rubaj, Grażyna Bielecka

Wyzwania związane z obecnością mykotoksyn w paszach. Mycotoxins in animal feed – challenges and perspectives. Piotr Jedziniak. s. 29 - 30

Krajowe materiały paszowe wysokobiałkowe jako alternatywa dla soi GMO – ocena opłacalności. Jolanta Rubaj, Waldemar Korol, Grażyna Bielecka. s. 55 -56

Alkaloidy pirolizydynowe w paszach - zagrożenie dla zdrowia zwierząt? Pyrrolizidine alkaloids in feeds – threat to animal health? Ewelina Kowalczyk, Krzysztof Kwiatek. s. 32 - 33

Kokcydiostatyki jako dodatki paszowe - stosować, ograniczać, wycofać? Coccidiostats as feed additives – should we use them, limit their use or withdraw them?. Małgorzata Olejnik. s. 12 - 13

Występowanie modyfikowanych mykotoksyn w paszach dla zwierząt - badania wstępne. Occurrence of modified mycotoxins in animal feeds – preliminary study. Łukasz  Panasiuk, Piotr Jedziniak. s. 34 - 35

Formaldehyd: nowy kierunek w badaniach laboratoryjnych  pasz. Formaldehyde: a new trend in laboratory feed examinations. Ewelina Patyra, Krzysztof Kwiatek. s.70 - 71

Monitoring the presence of Antibiotics and Coccidiostats Residues in Feed: a case-control study on Spanish dairy farms. Badania monitoringowe pozostałości antybiotyków i kokcydiostatyków w paszach: wyniki badań kontrolnych z ferm mlecznych w Hiszpanii. Carolina Nebot, Rosa Elvira Gavilán, Maria Veiga-Gómez, Jose Manuel Miranda, Carlos Manuel Franco, Alberto Cepeda. s. 17

Multi-residual method detection and determination antibacterial substances in feed by LC-MS/MS technique. Wieloskładnikowa metoda wykrywania i oznaczania substancji przeciwbakteryjnych w paszach techniką LC-MS/MS. Ewelina Patyra, Carolina Nebot, Rosa E. Gavilán, Alberto Cepeda, Krzysztof Kwiatek. s. 38 - 39

Clostridium botulinum w paszach-trudności analityczne i występowanie. Clostridium botulinum in animal feeds – analytical difficulties and occurrence. Tomasz Grenda, Magdalena Grabczak, Elżbieta Kukier, Magdalena Goldsztejn, Nina Kozieł, Krzysztof Kwiatek. s. 66 - 67

Oznaczanie stężeń promieniotwórczych izotopów cezu jako element urzędowej kontroli pasz. Determination of radiocaesium activity concentrations as an element of official feed control. Jarosław Rachubik. s. 72

Stosowanie pasz genetycznie zmodyfikowanych w odniesieniu do trzech modeli produkcji - ekologicznej, tradycyjnej i wolnej od GMO. The use of genetically modified feeds in relation to three production models - organic, traditional and GMO-free. Zbigniew Sieradzki, Małgorzata Mazur, Beata Król, Krzysztof Kwiatek. s. 43 - 45

Przetworzone białka zwierzęce (PAP) - możliwości stosowania w żywieniu zwierząt oraz metody urzędowej kontroli laboratoryjnej w świetle obowiązujących przepisów. Processed animal proteins (PAP) - possibilities of use in animal nutrition and methods of official laboratory control in the light of applicable regulations. Anna Weiner, Ilona Paprocka, Krzysztof Kwiatek. s. 68 - 69

Badanie wody jako "daktyloskopia" w kontroli substancji przeciwbakteryjnych. Determination of antibiotics in water samples as the „dactyloscopy” in antibacterial compounds control. Małgorzata Gbylik-Sikorska, Anna Gajda, Andrzej Posyniak. s. 23 - 25

Nowe podejście do oceny homogeniczności produktów paszowych. A new approach to assessing the homogeneity of feed products. Sławomir Walczyński, Waldemar Korol. s. 49 - 50

Jakość pasz dla zwierząt laboratoryjnych jako czynnik otrzymanych wyników badań. The quality of feed for laboratory animals as a factor of the obtained test results. Lidia Radko, Sylwia Stypuła-Trębas. s. 40

DONIESIENIA POSTEROWE

W NUMERZE 3/2018

Pasze Przemysłowe  ROK XXVII     ISSN  1230-4743

Stosowanie pasz genetycznie zmodyfikowanych w odniesieniu do trzech modeli produkcji - ekologicznej, tradycyjnej i wolnej od GMO.  The use of genetically modified feeds in relation to three production models - organic, traditional and GMO-free - Zbigniew Sieradzki, Małgorzata Mazur, Beata Król, Krzysztof Kwiatek s. 10-14

Ocena wyników badań biegłości podstawowych składników pokarmowych i składników mineralnych w paszach w roku 2017 z uwzględnieniem wymagań normy ISO 13528:2015. The evaluation of proficiency testing results of supervision laboratories in the scope of basic nutrients and minerals in feedingstuffs in 2017 in accordance to the ISO 13528:2015 requirements - Grażyna Bielecka s. 15-21

Zagrożenia biologiczne w paszach. The biological hazards of feeds - Elżbieta Kukier, Magdalena Goldsztejn, Nina Kozieł, Krzysztof  Kwiatek s. 22-26

Identyfikacja mięsa metodą izoogniskowania białek w gradiencie pH (IEF). Identification of meat by isoelectric focusing of protein in the pH gradient (IEF) - Anna Weiner, Ilona Paprocka, Krzysztof Kwiatek s. 27-31

Zastosowanie analizy morfometrycznej i histopatologicznej do oceny skuteczności probiotyków u świń. Morphometric and histopathological evaluation of probiotics efficacy in pigs - Anna Szczotka-Bochniarz, Anna Kycko, Szymon Porowski, Zbigniew Osiński s. 32-38

Wpływ przygotowania próbki na wyniki badań składników analitycznych i dodatków paszowych na przykładzie mieszanki paszowej uzupełniającej. The influence of sample preparation on test results of analytical constituents and feed additives on the example of complementary feed - Grażyna Bielecka, Waldemar Korol s. 39-42

Artykuł w całości

Trwałość witaminy A i E w zależności od czasu i warunków przechowywania próbek w laboratorium. Stability of vitamin A and E in samples according to the storage time and  conditions in a laboratory - Jolanta Rubaj, Waldemar Korol s.43-46

Artykuł w całości

Witaminy A i E w mieszankach paszowych uzupełniających - potwierdzenie tożsamości i zgodności z deklaracją. Vitamins A  and E in in complementary feed -  confirmation of identity and conformity with declaration - Jolanta Rubaj, Waldemar Korol s. 47-51

Artykuł w całości

Wyniki porównań międzylaboratoryjnych  wybranych dodatków paszowych w paszach w latach 2012-2017. Results of interlaboratory comparisons  in the scope of selected feed additives in feedingstuffs in 2012-2017 - Jolanta Rubaj s. 52-56

Artykuł w całości

Nowe podejście do oceny homogeniczności produktów paszowych. A new approach to assessing the homogeneity of feed products - Sławomir Walczyński, Waldemar Korol s. 57-64

Artykuł w całości

Dobre praktyki w żywieniu koni. Appropriate practices for feeding horses - Michał Pluta, Zbigniew Osiński s. 65-76

W NUMERZE 4/2018

Pasze Przemysłowe  ROK XXVII     ISSN  1230-4743

Doskonalenie metod oznaczania zawartości jodu w paszach i premiksach. Improvement of methods for determination of iodine in feeds and premixes - Robert Gąsior, Wojciech Wróblewski. s. 3-10

Występowanie antybiotyków w paszach na podstawie badań urzędowych i zagrożenia z tym związane w aspekcie zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego. Occurrence of antibiotics in animal feed on the basis of official tests and threats related in the field of animal health and public health - Monika Przeniosło - Siwczyńska, Aleksandra Grelik, Ewelina Patyra, Maja Chyłek - Purchała, Beata Kozak, Ewelina Kowalczyk, Krzysztof Kwiatek. 11-18

VI międzynarodowa konferencja paszowa w Bergen. 6th international feed conference in Bergen - Elżbieta Kukier, Krzysztof Kwiatek. s. 18-21

Ocena wyników badań biegłości w zakresie wykrywania przetworzonego białka zwierzęcego w paszach. Evaluation of the results of the proficiency test in the detection of processed animal protein in feeds - Anna Weiner, Ilona Paprocka, Martyna Skowronek-Syroka, Krzysztof Kwiatek. s. 22-29

Substancje antyżywieniowe w nasionach roślin bobowatych oraz możliwość ich neutralizacji poprzez stosowanie zabiegów uszlachetniających. Anti-nutritious factors in leguminous plant and the possibility of neutralizing them after apllaying refining treatments - Marcin Różewicz, Marta Wyzińska. 30-36

Bromowane opóniacze spalania - nowy problem w higienie pasz. Brominated flame retardants – a new issue of feed hygiene - Wojciech Pietro, Małgorzata Warenik-Bany, Marek Pajurek, Jadwiga Piskorska-Pliszczyńska. s. 37-45

Wymogi prawne stosowania i obrotu handlowego organizmami genetycznie zmodyfikowanymi oraz interpretacja wyników badań pasz w kierunku GMO. Legal requirements for the use and trade of genetically modified organisms and the interpretation of feed test results in the direction of GMOs presence - Zbigniew Sieradzki, Małgorzata Mazur, Beata Król, Krzysztof Kwiatek. s. 46-50

Monitoringi paszowe z perspektywy krajowych badań dioksyn i dioksynopodobnych polichlorowanych bifenyli. Feed monitoring from the perspective of national dioxin and dioxin-like polichlorinated biphenyls studies - Paweł Małagocki, Magdalena Gembal, Beata Furga, Joanna Cebulska, Ewelina Milczarczyk, Paweł Czerski, Sebastian Maszewski, Szczepan Mikołajczyk, Marek Pajurek, Wojciech Pietroń, Małgorzata Warenik-Bany, Jadwiga Piskorska-Pliszczyńska. s. 51-57

Monocykliczne poliprenylowane acylofloroglucynole z szyszek chmielu zwyczajnego (Humulus Lupulus) – perspektywy stosowania w żywieniu zwierząt. Monocyclic polyprenylated acylphloroglucinpls from cones of hops (Humulus Lupulus)  – perspectives of application in animal nutrition - Sylwia Stypuła-Trębas, Lidia Radko, Andrzej Posyniak. s. 58-66

Jakość pasz dla zwierząt laboratoryjnych jako czynnik otrzymanych wyników badań. The quality of laboratory rodent feed as a factor of the obtained test results - Lidia Radko, Sylwia Stypuła-Trębas, Andrzej Posyniak. s. 67-72

Drobnoustroje probiotyczne w żywieniu zwierząt. Probiotic microorganisms in animal feeding - Elżbieta Kukier, Magdalena Goldsztejn, Nina Kozieł, Krzysztof Kwiatek. s. 73-79

Ocena jakości handlowej pasz – wyniki wybranych bada monitoringowych i wyzwania. Evaluation of feed market quality – results of monitoring and challenges - Waldemar Korol, Grażyna Bielecka, Jolanta Rubaj. s. 80-86

Artykuł w całości

Krajowe materiały paszowe wysokobiałkowe jako alternatywa dla soi GMO – ocena opłacalności. Native high protein feed materials as an alternative for GM soybean – evaluation of profitability  - Jolanta Rubaj, Waldemar Korol, Grażyna Bielecka. s. 87-90

Artykuł w całości

Ocena zawartości fosforu całkowitego w roślinnych materiałach paszowych przewidywanych technik spektrometrii odbiciowej w bliskiej podczerwieni. Evaluation of the total phosphorus content in plant feed materials predicted by the near-infrared  reflection spectrometry technique - Sławomir Walczyński. s. 91-96

Artykuł w całośći